Numbers


Chapter 1
1kai elalhsen kurios pros mwushn en th erhmw th sina en th skhnh tou marturiou en mia tou mhnos tou deuterou etous deuterou exelqontwn autwn ek ghs aiguptou legwn2labete archn pashs sunagwghs uiwn israhl kata suggeneias autwn kat¢ oikous patriwn autwn kata ariqmon ex onomatos autwn kata kefalhn autwn pas arshn3apo eikosaetous kai epanw pas o ekporeuomenos en dunamei israhl episkeyasqe autous sun dunamei autwn su kai aarwn episkeyasqe autous4kai meq¢ umwn esontai ekastos kata fulhn ekastou arcontwn kat¢ oikous patriwn esontai5kai tauta ta onomata twn andrwn oitines parasthsontai meq¢ umwn twn roubhn elisour uios sediour6twn sumewn salamihl uios sourisadai7twn iouda naasswn uios aminadab8twn issacar naqanahl uios swgar9twn zaboulwn eliab uios cailwn10twn uiwn iwshf twn efraim elisama uios emioud twn manassh gamalihl uios fadassour11twn beniamin abidan uios gadewni12twn dan aciezer uios amisadai13twn ashr fagaihl uios ecran14twn gad elisaf uios ragouhl15twn nefqali acire uios ainan16outoi epiklhtoi ths sunagwghs arcontes twn fulwn kata patrias ciliarcoi israhl eisin17kai elaben mwushs kai aarwn tous andras toutous tous anaklhqentas ex onomatos18kai pasan thn sunagwghn sunhgagon en mia tou mhnos tou deuterou etous kai ephxonousan kata geneseis autwn kata patrias autwn kata ariqmon onomatwn autwn apo eikosaetous kai epanw pan arsenikon kata kefalhn autwn19on tropon sunetaxen kurios tw mwush kai epeskephsan en th erhmw th sina20kai egenonto oi uioi roubhn prwtotokou israhl kata suggeneias autwn kata dhmous autwn kat¢ oikous patriwn autwn kata ariqmon onomatwn autwn kata kefalhn autwn panta arsenika apo eikosaetous kai epanw pas o ekporeuomenos en th dunamei21h episkeyis autwn ek ths fulhs roubhn ex kai tessarakonta ciliades kai pentakosioi22tois uiois sumewn kata suggeneias autwn kata dhmous autwn kat¢ oikous patriwn autwn kata ariqmon onomatwn autwn kata kefalhn autwn panta arsenika apo eikosaetous kai epanw pas o ekporeuomenos en th dunamei23h episkeyis autwn ek ths fulhs sumewn ennea kai penthkonta ciliades kai triakosioi24tois uiois iouda kata suggeneias autwn kata dhmous autwn kat¢ oikous patriwn autwn kata ariqmon onomatwn autwn kata kefalhn autwn panta arsenika apo eikosaetous kai epanw pas o ekporeuomenos en th dunamei25h episkeyis autwn ek ths fulhs iouda tessares kai ebdomhkonta ciliades kai exakosioi26tois uiois issacar kata suggeneias autwn kata dhmous autwn kat¢ oikous patriwn autwn kata ariqmon onomatwn autwn kata kefalhn autwn panta arsenika apo eikosaetous kai epanw pas o ekporeuomenos en th dunamei27h episkeyis autwn ek ths fulhs issacar tessares kai penthkonta ciliades kai tetrakosioi28tois uiois zaboulwn kata suggeneias autwn kata dhmous autwn kat¢ oikous patriwn autwn kata ariqmon onomatwn autwn kata kefalhn autwn panta arsenika apo eikosaetous kai epanw pas o ekporeuomenos en th dunamei29h episkeyis autwn ek ths fulhs zaboulwn epta kai penthkonta ciliades kai tetrakosioi30tois uiois iwshf uiois efraim kata suggeneias autwn kata dhmous autwn kat¢ oikous patriwn autwn kata ariqmon onomatwn autwn kata kefalhn autwn panta arsenika apo eikosaetous kai epanw pas o ekporeuomenos en th dunamei31h episkeyis autwn ek ths fulhs efraim tessarakonta ciliades kai pentakosioi32tois uiois manassh kata suggeneias autwn kata dhmous autwn kat¢ oikous patriwn autwn kata ariqmon onomatwn autwn kata kefalhn autwn panta arsenika apo eikosaetous kai epanw pas o ekporeuomenos en th dunamei33h episkeyis autwn ek ths fulhs manassh duo kai triakonta ciliades kai diakosioi34tois uiois beniamin kata suggeneias autwn kata dhmous autwn kat¢ oikous patriwn autwn kata ariqmon onomatwn autwn kata kefalhn autwn panta arsenika apo eikosaetous kai epanw pas o ekporeuomenos en th dunamei35h episkeyis autwn ek ths fulhs beniamin pente kai triakonta ciliades kai tetrakosioi36tois uiois gad kata suggeneias autwn kata dhmous autwn kat¢ oikous patriwn autwn kata ariqmon onomatwn autwn kata kefalhn autwn panta arsenika apo eikosaetous kai epanw pas o ekporeuomenos en th dunamei37h episkeyis autwn ek ths fulhs gad pente kai tessarakonta ciliades kai exakosioi kai penthkonta38tois uiois dan kata suggeneias autwn kata dhmous autwn kat¢ oikous patriwn autwn kata ariqmon onomatwn autwn kata kefalhn autwn panta arsenika apo eikosaetous kai epanw pas o ekporeuomenos en th dunamei39h episkeyis autwn ek ths fulhs dan duo kai exhkonta ciliades kai eptakosioi40tois uiois ashr kata suggeneias autwn kata dhmous autwn kat¢ oikous patriwn autwn kata ariqmon onomatwn autwn kata kefalhn autwn panta arsenika apo eikosaetous kai epanw pas o ekporeuomenos en th dunamei41h episkeyis autwn ek ths fulhs ashr mia kai tessarakonta ciliades kai pentakosioi42tois uiois nefqali kata suggeneias autwn kata dhmous autwn kat¢ oikous patriwn autwn kata ariqmon onomatwn autwn kata kefalhn autwn panta arsenika apo eikosaetous kai epanw pas o ekporeuomenos en th dunamei43h episkeyis autwn ek ths fulhs nefqali treis kai penthkonta ciliades kai tetrakosioi44auth h episkeyis hn epeskeyanto mwushs kai aarwn kai oi arcontes israhl dwdeka andres anhr eis kata fulhn mian kata fulhn oikwn patrias hsan45kai egeneto pasa h episkeyis uiwn israhl sun dunamei autwn apo eikosaetous kai epanw pas o ekporeuomenos parataxasqai en israhl46exakosiai ciliades kai triscilioi kai pentakosioi kai penthkonta47oi de leuitai ek ths fulhs patrias autwn ouk epeskephsan en tois uiois israhl48kai elalhsen kurios pros mwushn legwn49ora thn fulhn thn leui ou sunepiskeyh kai ton ariqmon autwn ou lhmyh en mesw twn uiwn israhl50kai su episthson tous leuitas epi thn skhnhn tou marturiou kai epi panta ta skeuh auths kai epi panta osa estin en auth autoi arousin thn skhnhn kai panta ta skeuh auths kai autoi leitourghsousin en auth kai kuklw ths skhnhs parembalousin51kai en tw exairein thn skhnhn kaqelousin authn oi leuitai kai en tw paremballein thn skhnhn anasthsousin kai o allogenhs o prosporeuomenos apoqanetw52kai parembalousin oi uioi israhl anhr en th eautou taxei kai anhr kata thn eautou hgemonian sun dunamei autwn53oi de leuitai parembaletwsan enantion kuriou kuklw ths skhnhs tou marturiou kai ouk estai amarthma en uiois israhl kai fulaxousin oi leuitai autoi thn fulakhn ths skhnhs tou marturiou54kai epoihsan oi uioi israhl kata panta a eneteilato kurios tw mwush kai aarwn outws epoihsan

Chapter 2
1kai elalhsen kurios pros mwushn kai aarwn legwn2anqrwpos ecomenos autou kata tagma kata shmeas kat¢ oikous patriwn autwn parembaletwsan oi uioi israhl enantioi kuklw ths skhnhs tou marturiou parembalousin oi uioi israhl3kai oi paremballontes prwtoi kat¢ anatolas tagma parembolhs iouda sun dunamei autwn kai o arcwn twn uiwn iouda naasswn uios aminadab4dunamis autou oi epeskemmenoi tessares kai ebdomhkonta ciliades kai exakosioi5kai oi paremballontes ecomenoi fulhs issacar kai o arcwn twn uiwn issacar naqanahl uios swgar6dunamis autou oi epeskemmenoi tessares kai penthkonta ciliades kai tetrakosioi7kai oi paremballontes ecomenoi fulhs zaboulwn kai o arcwn twn uiwn zaboulwn eliab uios cailwn8dunamis autou oi epeskemmenoi epta kai penthkonta ciliades kai tetrakosioi9pantes oi epeskemmenoi ek ths parembolhs iouda ekaton ogdohkonta ciliades kai exakiscilioi kai tetrakosioi sun dunamei autwn prwtoi exarousin10tagma parembolhs roubhn pros liba sun dunamei autwn kai o arcwn twn uiwn roubhn elisour uios sediour11dunamis autou oi epeskemmenoi ex kai tessarakonta ciliades kai pentakosioi12kai oi paremballontes ecomenoi autou fulhs sumewn kai o arcwn twn uiwn sumewn salamihl uios sourisadai13dunamis autou oi epeskemmenoi ennea kai penthkonta ciliades kai triakosioi14kai oi paremballontes ecomenoi autou fulhs gad kai o arcwn twn uiwn gad elisaf uios ragouhl15dunamis autou oi epeskemmenoi pente kai tessarakonta ciliades kai exakosioi kai penthkonta16pantes oi epeskemmenoi ths parembolhs roubhn ekaton penthkonta mia ciliades kai tetrakosioi kai penthkonta sun dunamei autwn deuteroi exarousin17kai arqhsetai h skhnh tou marturiou kai h parembolh twn leuitwn meson twn parembolwn ws kai paremballousin outws kai exarousin ekastos ecomenos kaq¢ hgemonian18tagma parembolhs efraim para qalassan sun dunamei autwn kai o arcwn twn uiwn efraim elisama uios emioud19dunamis autou oi epeskemmenoi tessarakonta ciliades kai pentakosioi20kai oi paremballontes ecomenoi fulhs manassh kai o arcwn twn uiwn manassh gamalihl uios fadassour21dunamis autou oi epeskemmenoi duo kai triakonta ciliades kai diakosioi22kai oi paremballontes ecomenoi fulhs beniamin kai o arcwn twn uiwn beniamin abidan uios gadewni23dunamis autou oi epeskemmenoi pente kai triakonta ciliades kai tetrakosioi24pantes oi epeskemmenoi ths parembolhs efraim ekaton ciliades kai oktakiscilioi kai ekaton sun dunamei autwn tritoi exarousin25tagma parembolhs dan pros borran sun dunamei autwn kai o arcwn twn uiwn dan aciezer uios amisadai26dunamis autou oi epeskemmenoi duo kai exhkonta ciliades kai eptakosioi27kai oi paremballontes ecomenoi autou fulhs ashr kai o arcwn twn uiwn ashr fagaihl uios ecran28dunamis autou oi epeskemmenoi mia kai tessarakonta ciliades kai pentakosioi29kai oi paremballontes ecomenoi fulhs nefqali kai o arcwn twn uiwn nefqali acire uios ainan30dunamis autou oi epeskemmenoi treis kai penthkonta ciliades kai tetrakosioi31pantes oi epeskemmenoi ths parembolhs dan ekaton kai penthkonta epta ciliades kai exakosioi escatoi exarousin kata tagma autwn32auth h episkeyis twn uiwn israhl kat¢ oikous patriwn autwn pasa h episkeyis twn parembolwn sun tais dunamesin autwn exakosiai ciliades kai triscilioi pentakosioi penthkonta33oi de leuitai ou sunepeskephsan en autois kaqa eneteilato kurios tw mwush34kai epoihsan oi uioi israhl panta osa sunetaxen kurios tw mwush outws parenebalon kata tagma autwn kai outws exhron ekastos ecomenoi kata dhmous autwn kat¢ oikous patriwn autwn

Chapter 3
1kai autai ai geneseis aarwn kai mwush en h hmera elalhsen kurios tw mwush en orei sina2kai tauta ta onomata twn uiwn aarwn prwtotokos nadab kai abioud eleazar kai iqamar3tauta ta onomata twn uiwn aarwn oi iereis oi hleimmenoi ous eteleiwsan tas ceiras autwn ierateuein4kai eteleuthsen nadab kai abioud enanti kuriou prosferontwn autwn pur allotrion enanti kuriou en th erhmw sina kai paidia ouk hn autois kai ierateusen eleazar kai iqamar met¢ aarwn tou patros autwn5kai elalhsen kurios pros mwushn legwn6labe thn fulhn leui kai sthseis autous enantion aarwn tou ierews kai leitourghsousin autw7kai fulaxousin tas fulakas autou kai tas fulakas twn uiwn israhl enanti ths skhnhs tou marturiou ergazesqai ta erga ths skhnhs8kai fulaxousin panta ta skeuh ths skhnhs tou marturiou kai tas fulakas twn uiwn israhl kata panta ta erga ths skhnhs9kai dwseis tous leuitas aarwn kai tois uiois autou tois iereusin doma dedomenoi outoi moi eisin apo twn uiwn israhl10kai aarwn kai tous uious autou katasthseis epi ths skhnhs tou marturiou kai fulaxousin thn ierateian autwn kai panta ta kata ton bwmon kai esw tou katapetasmatos kai o allogenhs o aptomenos apoqaneitai11kai elalhsen kurios pros mwushn legwn12kai egw idou eilhfa tous leuitas ek mesou twn uiwn israhl anti pantos prwtotokou dianoigontos mhtran para twn uiwn israhl lutra autwn esontai kai esontai emoi oi leuitai13emoi gar pan prwtotokon en h hmera epataxa pan prwtotokon en gh aiguptou hgiasa emoi pan prwtotokon en israhl apo anqrwpou ews kthnous emoi esontai egw kurios14kai elalhsen kurios pros mwushn en th erhmw sina legwn15episkeyai tous uious leui kat¢ oikous patriwn autwn kata dhmous autwn kata suggeneias autwn pan arsenikon apo mhniaiou kai epanw episkeyasqe autous16kai epeskeyanto autous mwushs kai aarwn dia fwnhs kuriou on tropon sunetaxen autois kurios17kai hsan outoi oi uioi leui ex onomatwn autwn gedswn kaaq kai merari18kai tauta ta onomata twn uiwn gedswn kata dhmous autwn lobeni kai semei+19kai uioi kaaq kata dhmous autwn amram kai issaar cebrwn kai ozihl20kai uioi merari kata dhmous autwn mooli kai mousi outoi eisin dhmoi twn leuitwn kat¢ oikous patriwn autwn21tw gedswn dhmos tou lobeni kai dhmos tou semei+ outoi dhmoi tou gedswn22h episkeyis autwn kata ariqmon pantos arsenikou apo mhniaiou kai epanw h episkeyis autwn eptakiscilioi kai pentakosioi23kai uioi gedswn opisw ths skhnhs para qalassan parembalousin24kai o arcwn oikou patrias tou dhmou tou gedswn elisaf uios lahl25kai h fulakh uiwn gedswn en th skhnh tou marturiou h skhnh kai to kalumma kai to katakalumma ths quras ths skhnhs tou marturiou26kai ta istia ths aulhs kai to katapetasma ths pulhs ths aulhs ths oushs epi ths skhnhs kai ta kataloipa pantwn twn ergwn autou27tw kaaq dhmos o amramis kai dhmos o saaris kai dhmos o cebrwnis kai dhmos o ozihlis outoi eisin dhmoi tou kaaq28kata ariqmon pan arsenikon apo mhniaiou kai epanw oktakiscilioi kai exakosioi fulassontes tas fulakas twn agiwn29oi dhmoi twn uiwn kaaq parembalousin ek plagiwn ths skhnhs kata liba30kai o arcwn oikou patriwn twn dhmwn tou kaaq elisafan uios ozihl31kai h fulakh autwn h kibwtos kai h trapeza kai h lucnia kai ta qusiasthria kai ta skeuh tou agiou osa leitourgousin en autois kai to katakalumma kai panta ta erga autwn32kai o arcwn epi twn arcontwn twn leuitwn eleazar o uios aarwn tou ierews kaqestamenos fulassein tas fulakas twn agiwn33tw merari dhmos o mooli kai dhmos o mousi outoi eisin dhmoi merari34h episkeyis autwn kata ariqmon pan arsenikon apo mhniaiou kai epanw exakiscilioi kai penthkonta35kai o arcwn oikou patriwn tou dhmou tou merari sourihl uios abicail ek plagiwn ths skhnhs parembalousin pros borran36h episkeyis h fulakh uiwn merari tas kefalidas ths skhnhs kai tous moclous auths kai tous stulous auths kai tas baseis auths kai panta ta skeuh autwn kai ta erga autwn37kai tous stulous ths aulhs kuklw kai tas baseis autwn kai tous passalous kai tous kalous autwn38kai oi paremballontes kata proswpon ths skhnhs tou marturiou ap¢ anatolhs mwushs kai aarwn kai oi uioi autou fulassontes tas fulakas tou agiou eis tas fulakas twn uiwn israhl kai o allogenhs o aptomenos apoqaneitai39pasa h episkeyis twn leuitwn ous epeskeyato mwushs kai aarwn dia fwnhs kuriou kata dhmous autwn pan arsenikon apo mhniaiou kai epanw duo kai eikosi ciliades40kai eipen kurios pros mwushn legwn episkeyai pan prwtotokon arsen twn uiwn israhl apo mhniaiou kai epanw kai labe ton ariqmon ex onomatos41kai lhmyh tous leuitas emoi egw kurios anti pantwn twn prwtotokwn twn uiwn israhl kai ta kthnh twn leuitwn anti pantwn twn prwtotokwn en tois kthnesin twn uiwn israhl42kai epeskeyato mwushs on tropon eneteilato kurios pan prwtotokon en tois uiois israhl43kai egenonto panta ta prwtotoka ta arsenika kata ariqmon ex onomatos apo mhniaiou kai epanw ek ths episkeyews autwn duo kai eikosi ciliades treis kai ebdomhkonta kai diakosioi44kai elalhsen kurios pros mwushn legwn45labe tous leuitas anti pantwn twn prwtotokwn twn uiwn israhl kai ta kthnh twn leuitwn anti twn kthnwn autwn kai esontai emoi oi leuitai egw kurios46kai ta lutra triwn kai ebdomhkonta kai diakosiwn oi pleonazontes para tous leuitas apo twn prwtotokwn twn uiwn israhl47kai lhmyh pente siklous kata kefalhn kata to didracmon to agion lhmyh eikosi obolous tou siklou48kai dwseis to argurion aarwn kai tois uiois autou lutra twn pleonazontwn en autois49kai elaben mwushs to argurion ta lutra twn pleonazontwn eis thn eklutrwsin twn leuitwn50para twn prwtotokwn twn uiwn israhl elaben to argurion cilious triakosious exhkonta pente siklous kata ton siklon ton agion51kai edwken mwushs ta lutra twn pleonazontwn aarwn kai tois uiois autou dia fwnhs kuriou on tropon sunetaxen kurios tw mwush

Chapter 4
1kai elalhsen kurios pros mwushn kai aarwn legwn2labe to kefalaion twn uiwn kaaq ek mesou uiwn leui kata dhmous autwn kat¢ oikous patriwn autwn3apo eikosi kai pente etwn kai epanw kai ews penthkonta etwn pas o eisporeuomenos leitourgein poihsai panta ta erga en th skhnh tou marturiou4kai tauta ta erga twn uiwn kaaq en th skhnh tou marturiou agion twn agiwn5kai eiseleusetai aarwn kai oi uioi autou otan exairh h parembolh kai kaqelousin to katapetasma to suskiazon kai katakaluyousin en autw thn kibwton tou marturiou6kai epiqhsousin ep¢ auto katakalumma derma uakinqinon kai epibalousin ep¢ authn imation olon uakinqinon anwqen kai diembalousin tous anaforeis7kai epi thn trapezan thn prokeimenhn epibalousin ep¢ authn imation oloporfuron kai ta trublia kai tas quiskas kai tous kuaqous kai ta spondeia en ois spendei kai oi artoi oi dia pantos ep¢ auths esontai8kai epibalousin ep¢ authn imation kokkinon kai kaluyousin authn kalummati dermatinw uakinqinw kai diembalousin di¢ auths tous anaforeis9kai lhmyontai imation uakinqinon kai kaluyousin thn lucnian thn fwtizousan kai tous lucnous auths kai tas labidas auths kai tas eparustridas auths kai panta ta aggeia tou elaiou ois leitourgousin en autois10kai embalousin authn kai panta ta skeuh auths eis kalumma dermatinon uakinqinon kai epiqhsousin authn ep¢ anaforewn11kai epi to qusiasthrion to crusoun epikaluyousin imation uakinqinon kai kaluyousin auto kalummati dermatinw uakinqinw kai diembalousin tous anaforeis autou12kai lhmyontai panta ta skeuh ta leitourgika osa leitourgousin en autois en tois agiois kai embalousin eis imation uakinqinon kai kaluyousin auta kalummati dermatinw uakinqinw kai epiqhsousin epi anaforeis13kai ton kalupthra epiqhsei epi to qusiasthrion kai epikaluyousin ep¢ auto imation oloporfuron14kai epiqhsousin ep¢ auto panta ta skeuh osois leitourgousin ep¢ auto en autois kai ta pureia kai tas kreagras kai tas fialas kai ton kalupthra kai panta ta skeuh tou qusiasthriou kai epibalousin ep¢ auto kalumma dermatinon uakinqinon kai diembalousin tous anaforeis autou kai lhmyontai imation porfuroun kai sugkaluyousin ton louthra kai thn basin autou kai embalousin auta eis kalumma dermatinon uakinqinon kai epiqhsousin epi anaforeis15kai suntelesousin aarwn kai oi uioi autou kaluptontes ta agia kai panta ta skeuh ta agia en tw exairein thn parembolhn kai meta tauta eiseleusontai uioi kaaq airein kai ouc ayontai twn agiwn ina mh apoqanwsin tauta arousin oi uioi kaaq en th skhnh tou marturiou16episkopos eleazar uios aarwn tou ierews to elaion tou fwtos kai to qumiama ths sunqesews kai h qusia h kaq¢ hmeran kai to elaion ths crisews h episkoph olhs ths skhnhs kai osa estin en auth en tw agiw en pasi tois ergois17kai elalhsen kurios pros mwushn kai aarwn legwn18mh oleqreushte ths fulhs ton dhmon ton kaaq ek mesou twn leuitwn19touto poihsate autois kai zhsontai kai ou mh apoqanwsin prosporeuomenwn autwn pros ta agia twn agiwn aarwn kai oi uioi autou prosporeuesqwsan kai katasthsousin autous ekaston kata thn anaforan autou20kai ou mh eiselqwsin idein exapina ta agia kai apoqanountai21kai elalhsen kurios pros mwushn legwn22labe thn archn twn uiwn gedswn kai toutous kat¢ oikous patriwn autwn kata dhmous autwn23apo pentekaieikosaetous kai epanw ews penthkontaetous episkeyai autous pas o eisporeuomenos leitourgein kai poiein ta erga autou en th skhnh tou marturiou24auth h leitourgia tou dhmou tou gedswn leitourgein kai airein25kai arei tas derreis ths skhnhs kai thn skhnhn tou marturiou kai to kalumma auths kai to kalumma to uakinqinon to on ep¢ auths anwqen kai to kalumma ths quras ths skhnhs tou marturiou26kai ta istia ths aulhs osa epi ths skhnhs tou marturiou kai ta perissa kai panta ta skeuh ta leitourgika osa leitourgousin en autois poihsousin27kata stoma aarwn kai twn uiwn autou estai h leitourgia twn uiwn gedswn kata pasas tas leitourgias autwn kai kata panta ta arta di¢ autwn kai episkeyh autous ex onomatwn panta ta arta up¢ autwn28auth h leitourgia twn uiwn gedswn en th skhnh tou marturiou kai h fulakh autwn en ceiri iqamar tou uiou aarwn tou ierews29uioi merari kata dhmous autwn kat¢ oikous patriwn autwn episkeyasqe autous30apo pentekaieikosaetous kai epanw ews penthkontaetous episkeyasqe autous pas o eisporeuomenos leitourgein ta erga ths skhnhs tou marturiou31kai tauta ta fulagmata twn airomenwn up¢ autwn kata panta ta erga autwn en th skhnh tou marturiou tas kefalidas ths skhnhs kai tous moclous kai tous stulous auths kai tas baseis auths kai to katakalumma kai ai baseis autwn kai oi stuloi autwn kai to katakalumma ths quras ths skhnhs32kai tous stulous ths aulhs kuklw kai ai baseis autwn kai tous stulous tou katapetasmatos ths pulhs ths aulhs kai tas baseis autwn kai tous passalous autwn kai tous kalous autwn kai panta ta skeuh autwn kai panta ta leitourghmata autwn ex onomatwn episkeyasqe autous kai panta ta skeuh ths fulakhs twn airomenwn up¢ autwn33auth h leitourgia dhmou uiwn merari en pasin tois ergois autwn en th skhnh tou marturiou en ceiri iqamar uiou aarwn tou ierews34kai epeskeyato mwushs kai aarwn kai oi arcontes israhl tous uious kaaq kata dhmous autwn kat¢ oikous patriwn autwn35apo pentekaieikosaetous kai epanw ews penthkontaetous pas o eisporeuomenos leitourgein kai poiein en th skhnh tou marturiou36kai egeneto h episkeyis autwn kata dhmous autwn discilioi diakosioi penthkonta37auth h episkeyis dhmou kaaq pas o leitourgwn en th skhnh tou marturiou kaqa epeskeyato mwushs kai aarwn dia fwnhs kuriou en ceiri mwush38kai epeskephsan uioi gedswn kata dhmous autwn kat¢ oikous patriwn autwn39apo pentekaieikosaetous kai epanw ews penthkontaetous pas o eisporeuomenos leitourgein kai poiein ta erga en th skhnh tou marturiou40kai egeneto h episkeyis autwn kata dhmous autwn kat¢ oikous patriwn autwn discilioi exakosioi triakonta41auth h episkeyis dhmou uiwn gedswn pas o leitourgwn en th skhnh tou marturiou ous epeskeyato mwushs kai aarwn dia fwnhs kuriou en ceiri mwush42epeskephsan de kai dhmos uiwn merari kata dhmous autwn kat¢ oikous patriwn autwn43apo pentekaieikosaetous kai epanw ews penthkontaetous pas o eisporeuomenos leitourgein pros ta erga ths skhnhs tou marturiou44kai egenhqh h episkeyis autwn kata dhmous autwn kat¢ oikous patriwn autwn triscilioi kai diakosioi45auth h episkeyis dhmou uiwn merari ous epeskeyato mwushs kai aarwn dia fwnhs kuriou en ceiri mwush46pantes oi epeskemmenoi ous epeskeyato mwushs kai aarwn kai oi arcontes israhl tous leuitas kata dhmous kat¢ oikous patriwn autwn47apo pentekaieikosaetous kai epanw ews penthkontaetous pas o eisporeuomenos pros to ergon twn ergwn kai ta erga ta airomena en th skhnh tou marturiou48kai egenhqhsan oi episkepentes oktakiscilioi pentakosioi ogdohkonta49dia fwnhs kuriou epeskeyato autous en ceiri mwush andra kat¢ andra epi twn ergwn autwn kai epi wn airousin autoi kai epeskephsan on tropon sunetaxen kurios tw mwush

Chapter 5
1kai elalhsen kurios pros mwushn legwn2prostaxon tois uiois israhl kai exaposteilatwsan ek ths parembolhs panta lepron kai panta gonorruh kai panta akaqarton epi yuch3apo arsenikou ews qhlukou exaposteilate exw ths parembolhs kai ou mh mianousin tas parembolas autwn en ois egw kataginomai en autois4kai epoihsan outws oi uioi israhl kai exapesteilan autous exw ths parembolhs kaqa elalhsen kurios tw mwush outws epoihsan oi uioi israhl5kai elalhsen kurios pros mwushn legwn6lalhson tois uiois israhl legwn anhr h gunh ostis ean poihsh apo twn amartiwn twn anqrwpinwn kai paridwn paridh kai plhmmelhsh h yuch ekeinh7exagoreusei thn amartian hn epoihsen kai apodwsei thn plhmmeleian to kefalaion kai to epipempton autou prosqhsei ep¢ auto kai apodwsei tini eplhmmelhsen autw8ean de mh h tw anqrwpw o agcisteuwn wste apodounai autw to plhmmelhma pros auton to plhmmelhma to apodidomenon kuriw tw ierei estai plhn tou kriou tou ilasmou di¢ ou exilasetai en autw peri autou9kai pasa aparch kata panta ta agiazomena en uiois israhl osa an prosferwsin tw kuriw tw ierei autw estai10kai ekastou ta hgiasmena autou estai anhr os ean dw tw ierei autw estai11kai elalhsen kurios pros mwushn legwn12lalhson tois uiois israhl kai ereis pros autous andros andros ean parabh h gunh autou kai paridh auton uperidousa13kai koimhqh tis met¢ auths koithn spermatos kai laqh ex ofqalmwn tou andros auths kai kruyh auth de h memiammenh kai martus mh hn met¢ auths kai auth mh h suneilhmmenh14kai epelqh autw pneuma zhlwsews kai zhlwsh thn gunaika autou auth de memiantai h epelqh autw pneuma zhlwsews kai zhlwsh thn gunaika autou auth de mh h memiammenh15kai axei o anqrwpos thn gunaika autou pros ton ierea kai prosoisei to dwron peri auths to dekaton tou oifi aleuron kriqinon ouk epiceei ep¢ auto elaion oude epiqhsei ep¢ auto libanon estin gar qusia zhlotupias qusia mnhmosunou anamimnhskousa amartian16kai prosaxei authn o iereus kai sthsei authn enanti kuriou17kai lhmyetai o iereus udwr kaqaron zwn en aggeiw ostrakinw kai ths ghs ths oushs epi tou edafous ths skhnhs tou marturiou kai labwn o iereus embalei eis to udwr18kai sthsei o iereus thn gunaika enanti kuriou kai apokaluyei thn kefalhn ths gunaikos kai dwsei epi tas ceiras auths thn qusian tou mnhmosunou thn qusian ths zhlotupias en de th ceiri tou ierews estai to udwr tou elegmou tou epikatarwmenou toutou19kai orkiei authn o iereus kai erei th gunaiki ei mh kekoimhtai tis meta sou ei mh parabebhkas mianqhnai upo ton andra ton seauths aqwa isqi apo tou udatos tou elegmou tou epikatarwmenou toutou20ei de su parabebhkas up¢ andros ousa h memiansai kai edwken tis thn koithn autou en soi plhn tou andros sou21kai orkiei o iereus thn gunaika en tois orkois ths aras tauths kai erei o iereus th gunaiki dwh kurios se en ara kai enorkion en mesw tou laou sou en tw dounai kurion ton mhron sou diapeptwkota kai thn koilian sou peprhsmenhn22kai eiseleusetai to udwr to epikatarwmenon touto eis thn koilian sou prhsai gastera kai diapesein mhron sou kai erei h gunh genoito genoito23kai grayei o iereus tas aras tautas eis biblion kai exaleiyei eis to udwr tou elegmou tou epikatarwmenou24kai potiei thn gunaika to udwr tou elegmou tou epikatarwmenou kai eiseleusetai eis authn to udwr to epikatarwmenon tou elegmou25kai lhmyetai o iereus ek ceiros ths gunaikos thn qusian ths zhlotupias kai epiqhsei thn qusian enanti kuriou kai prosoisei authn pros to qusiasthrion26kai draxetai o iereus apo ths qusias to mnhmosunon auths kai anoisei auto epi to qusiasthrion kai meta tauta potiei thn gunaika to udwr27kai estai ean h memiammenh kai lhqh laqh ton andra auths kai eiseleusetai eis authn to udwr tou elegmou to epikatarwmenon kai prhsqhsetai thn koilian kai diapeseitai o mhros auths kai estai h gunh eis aran en tw law auths28ean de mh mianqh h gunh kai kaqara h kai aqwa estai kai ekspermatiei sperma29outos o nomos ths zhlotupias w ean parabh h gunh up¢ andros ousa kai mianqh30h anqrwpos w ean epelqh ep¢ auton pneuma zhlwsews kai zhlwsh thn gunaika autou kai sthsei thn gunaika autou enanti kuriou kai poihsei auth o iereus panta ton nomon touton31kai aqwos estai o anqrwpos apo amartias kai h gunh ekeinh lhmyetai thn amartian auths

Chapter 6
1kai elalhsen kurios pros mwushn legwn2lalhson tois uiois israhl kai ereis pros autous anhr h gunh os ean megalws euxhtai euchn afagnisasqai agneian kuriw3apo oinou kai sikera agnisqhsetai apo oinou kai oxos ex oinou kai oxos ek sikera ou pietai kai osa katergazetai ek stafulhs ou pietai kai stafulhn prosfaton kai stafida ou fagetai4pasas tas hmeras ths euchs autou apo pantwn osa ginetai ex ampelou oinon apo stemfulwn ews gigartou ou fagetai5pasas tas hmeras ths euchs tou agnismou xuron ouk epeleusetai epi thn kefalhn autou ews an plhrwqwsin ai hmerai osas huxato kuriw agios estai trefwn komhn trica kefalhs6pasas tas hmeras ths euchs kuriw epi pash yuch teteleuthkuia ouk eiseleusetai7epi patri kai epi mhtri kai ep¢ adelfw kai ep¢ adelfh ou mianqhsetai ep¢ autois apoqanontwn autwn oti euch qeou autou ep¢ autw epi kefalhs autou8pasas tas hmeras ths euchs autou agios estai kuriw9ean de tis apoqanh exapina ep¢ autw paracrhma mianqhsetai h kefalh euchs autou kai xurhsetai thn kefalhn autou h an hmera kaqarisqh th hmera th ebdomh xurhqhsetai10kai th hmera th ogdoh oisei duo trugonas h duo neossous peristerwn pros ton ierea epi tas quras ths skhnhs tou marturiou11kai poihsei o iereus mian peri amartias kai mian eis olokautwma kai exilasetai peri autou o iereus peri wn hmarten peri ths yuchs kai agiasei thn kefalhn autou en ekeinh th hmera12h hgiasqh kuriw tas hmeras ths euchs kai prosaxei amnon eniausion eis plhmmeleian kai ai hmerai ai proterai alogoi esontai oti emianqh kefalh euchs autou13kai outos o nomos tou euxamenou h an hmera plhrwsh hmeras euchs autou prosoisei autos para tas quras ths skhnhs tou marturiou14kai prosaxei to dwron autou kuriw amnon eniausion amwmon ena eis olokautwsin kai amnada eniausian amwmon mian eis amartian kai krion ena amwmon eis swthrion15kai kanoun azumwn semidalews artous anapepoihmenous en elaiw kai lagana azuma kecrismena en elaiw kai qusia autwn kai spondh autwn16kai prosoisei o iereus enanti kuriou kai poihsei to peri amartias autou kai to olokautwma autou17kai ton krion poihsei qusian swthriou kuriw epi tw kanw twn azumwn kai poihsei o iereus thn qusian autou kai thn spondhn autou18kai xurhsetai o hugmenos para tas quras ths skhnhs tou marturiou thn kefalhn ths euchs autou kai epiqhsei tas tricas epi to pur o estin upo thn qusian tou swthriou19kai lhmyetai o iereus ton braciona efqon apo tou kriou kai arton ena azumon apo tou kanou kai laganon azumon en kai epiqhsei epi tas ceiras tou hugmenou meta to xurhsasqai auton thn euchn autou20kai prosoisei auta o iereus epiqema enanti kuriou agion estai tw ierei epi tou sthquniou tou epiqematos kai epi tou bracionos tou afairematos kai meta tauta pietai o hugmenos oinon21outos o nomos tou euxamenou os an euxhtai kuriw dwron autou kuriw peri ths euchs cwris wn an eurh h ceir autou kata dunamin ths euchs autou hn an euxhtai kata nomon agneias22kai elalhsen kurios pros mwushn legwn23lalhson aarwn kai tois uiois autou legwn outws euloghsete tous uious israhl legontes autois kai epiqhsousin to onoma mou epi tous uious israhl kai egw kurios euloghsw autous24euloghsai se kurios kai fulaxai se25epifanai kurios to proswpon autou epi se kai elehsai se26eparai kurios to proswpon autou epi se kai dwh soi eirhnhn

Chapter 7
1kai egeneto h hmera sunetelesen mwushs wste anasthsai thn skhnhn kai ecrisen authn kai hgiasen authn kai panta ta skeuh auths kai to qusiasthrion kai panta ta skeuh autou kai ecrisen auta kai hgiasen auta2kai proshnegkan oi arcontes israhl dwdeka arcontes oikwn patriwn autwn outoi arcontes fulwn outoi oi paresthkotes epi ths episkophs3kai hnegkan ta dwra autwn enanti kuriou ex amaxas lamphnikas kai dwdeka boas amaxan para duo arcontwn kai moscon para ekastou kai proshgagon enantion ths skhnhs4kai eipen kurios pros mwushn legwn5labe par¢ autwn kai esontai pros ta erga ta leitourgika ths skhnhs tou marturiou kai dwseis auta tois leuitais ekastw kata thn autou leitourgian6kai labwn mwushs tas amaxas kai tous boas edwken auta tois leuitais7tas duo amaxas kai tous tessaras boas edwken tois uiois gedswn kata tas leitourgias autwn8kai tas tessaras amaxas kai tous oktw boas edwken tois uiois merari kata tas leitourgias autwn dia iqamar uiou aarwn tou ierews9kai tois uiois kaaq ouk edwken oti ta leitourghmata tou agiou ecousin ep¢ wmwn arousin10kai proshnegkan oi arcontes eis ton egkainismon tou qusiasthriou en th hmera h ecrisen auto kai proshnegkan oi arcontes ta dwra autwn apenanti tou qusiasthriou11kai eipen kurios pros mwushn arcwn eis kaq¢ hmeran arcwn kaq¢ hmeran prosoisousin ta dwra autwn eis ton egkainismon tou qusiasthriou12kai hn o prosferwn th hmera th prwth to dwron autou naasswn uios aminadab arcwn ths fulhs iouda13kai proshnegken to dwron autou trublion arguroun en triakonta kai ekaton olkh autou fialhn mian arguran ebdomhkonta siklwn kata ton siklon ton agion amfotera plhrh semidalews anapepoihmenhs en elaiw eis qusian14quiskhn mian deka cruswn plhrh qumiamatos15moscon ena ek bown krion ena amnon ena eniausion eis olokautwma16kai cimaron ex aigwn ena peri amartias17kai eis qusian swthriou damaleis duo krious pente tragous pente amnadas eniausias pente touto to dwron naasswn uiou aminadab18th hmera th deutera proshnegken naqanahl uios swgar arcwn ths fulhs issacar19kai proshnegken to dwron autou trublion arguroun en triakonta kai ekaton olkh autou fialhn mian arguran ebdomhkonta siklwn kata ton siklon ton agion amfotera plhrh semidalews anapepoihmenhs en elaiw eis qusian20quiskhn mian deka cruswn plhrh qumiamatos21moscon ena ek bown krion ena amnon ena eniausion eis olokautwma22kai cimaron ex aigwn ena peri amartias23kai eis qusian swthriou damaleis duo krious pente tragous pente amnadas eniausias pente touto to dwron naqanahl uiou swgar24th hmera th trith arcwn twn uiwn zaboulwn eliab uios cailwn25to dwron autou trublion arguroun en triakonta kai ekaton olkh autou fialhn mian arguran ebdomhkonta siklwn kata ton siklon ton agion amfotera plhrh semidalews anapepoihmenhs en elaiw eis qusian26quiskhn mian deka cruswn plhrh qumiamatos27moscon ena ek bown krion ena amnon ena eniausion eis olokautwma28kai cimaron ex aigwn ena peri amartias29kai eis qusian swthriou damaleis duo krious pente tragous pente amnadas eniausias pente touto to dwron eliab uiou cailwn30th hmera th tetarth arcwn twn uiwn roubhn elisour uios sediour31to dwron autou trublion arguroun en triakonta kai ekaton olkh autou fialhn mian arguran ebdomhkonta siklwn kata ton siklon ton agion amfotera plhrh semidalews anapepoihmenhs en elaiw eis qusian32quiskhn mian deka cruswn plhrh qumiamatos33moscon ena ek bown krion ena amnon ena eniausion eis olokautwma34kai cimaron ex aigwn ena peri amartias35kai eis qusian swthriou damaleis duo krious pente tragous pente amnadas eniausias pente touto to dwron elisour uiou sediour36th hmera th pempth arcwn twn uiwn sumewn salamihl uios sourisadai37to dwron autou trublion arguroun en triakonta kai ekaton olkh autou fialhn mian arguran ebdomhkonta siklwn kata ton siklon ton agion amfotera plhrh semidalews anapepoihmenhs en elaiw eis qusian38quiskhn mian deka cruswn plhrh qumiamatos39moscon ena ek bown krion ena amnon ena eniausion eis olokautwma40kai cimaron ex aigwn ena peri amartias41kai eis qusian swthriou damaleis duo krious pente tragous pente amnadas eniausias pente touto to dwron salamihl uiou sourisadai42th hmera th ekth arcwn twn uiwn gad elisaf uios ragouhl43to dwron autou trublion arguroun en triakonta kai ekaton olkh autou fialhn mian arguran ebdomhkonta siklwn kata ton siklon ton agion amfotera plhrh semidalews anapepoihmenhs en elaiw eis qusian44quiskhn mian deka cruswn plhrh qumiamatos45moscon ena ek bown krion ena amnon ena eniausion eis olokautwma46kai cimaron ex aigwn ena peri amartias47kai eis qusian swthriou damaleis duo krious pente tragous pente amnadas eniausias pente touto to dwron elisaf uiou ragouhl48th hmera th ebdomh arcwn twn uiwn efraim elisama uios emioud49to dwron autou trublion arguroun en triakonta kai ekaton olkh autou fialhn mian arguran ebdomhkonta siklwn kata ton siklon ton agion amfotera plhrh semidalews anapepoihmenhs en elaiw eis qusian50quiskhn mian deka cruswn plhrh qumiamatos51moscon ena ek bown krion ena amnon ena eniausion eis olokautwma52kai cimaron ex aigwn ena peri amartias53kai eis qusian swthriou damaleis duo krious pente tragous pente amnadas eniausias pente touto to dwron elisama uiou emioud54th hmera th ogdoh arcwn twn uiwn manassh gamalihl uios fadassour55to dwron autou trublion arguroun en triakonta kai ekaton olkh autou fialhn mian arguran ebdomhkonta siklwn kata ton siklon ton agion amfotera plhrh semidalews anapepoihmenhs en elaiw eis qusian56quiskhn mian deka cruswn plhrh qumiamatos57moscon ena ek bown krion ena amnon ena eniausion eis olokautwma58kai cimaron ex aigwn ena peri amartias59kai eis qusian swthriou damaleis duo krious pente tragous pente amnadas eniausias pente touto to dwron gamalihl uiou fadassour60th hmera th enath arcwn twn uiwn beniamin abidan uios gadewni61to dwron autou trublion arguroun en triakonta kai ekaton olkh autou fialhn mian arguran ebdomhkonta siklwn kata ton siklon ton agion amfotera plhrh semidalews anapepoihmenhs en elaiw eis qusian62quiskhn mian deka cruswn plhrh qumiamatos63moscon ena ek bown krion ena amnon ena eniausion eis olokautwma64kai cimaron ex aigwn ena peri amartias65kai eis qusian swthriou damaleis duo krious pente tragous pente amnadas eniausias pente touto to dwron abidan uiou gadewni66th hmera th dekath arcwn twn uiwn dan aciezer uios amisadai67to dwron autou trublion arguroun en triakonta kai ekaton olkh autou fialhn mian arguran ebdomhkonta siklwn kata ton siklon ton agion amfotera plhrh semidalews anapepoihmenhs en elaiw eis qusian68quiskhn mian deka cruswn plhrh qumiamatos69moscon ena ek bown krion ena amnon ena eniausion eis olokautwma70kai cimaron ex aigwn ena peri amartias71kai eis qusian swthriou damaleis duo krious pente tragous pente amnadas eniausias pente touto to dwron aciezer uiou amisadai72th hmera th endekath arcwn twn uiwn ashr fagaihl uios ecran73to dwron autou trublion arguroun en triakonta kai ekaton olkh autou fialhn mian arguran ebdomhkonta siklwn kata ton siklon ton agion amfotera plhrh semidalews anapepoihmenhs en elaiw eis qusian74quiskhn mian deka cruswn plhrh qumiamatos75moscon ena ek bown krion ena amnon ena eniausion eis olokautwma76kai cimaron ex aigwn ena peri amartias77kai eis qusian swthriou damaleis duo krious pente tragous pente amnadas eniausias pente touto to dwron fagaihl uiou ecran78th hmera th dwdekath arcwn twn uiwn nefqali acire uios ainan79to dwron autou trublion arguroun en triakonta kai ekaton olkh autou fialhn mian arguran ebdomhkonta siklwn kata ton siklon ton agion amfotera plhrh semidalews anapepoihmenhs en elaiw eis qusian80quiskhn mian deka cruswn plhrh qumiamatos81moscon ena ek bown krion ena amnon ena eniausion eis olokautwma82kai cimaron ex aigwn ena peri amartias83kai eis qusian swthriou damaleis duo krious pente tragous pente amnadas eniausias pente touto to dwron acire uiou ainan84outos o egkainismos tou qusiasthriou h hmera ecrisen auto para twn arcontwn twn uiwn israhl trublia argura dwdeka fialai argurai dwdeka quiskai crusai dwdeka85triakonta kai ekaton siklwn to trublion to en kai ebdomhkonta siklwn h fialh h mia pan to argurion twn skeuwn discilioi kai tetrakosioi sikloi en tw siklw tw agiw86quiskai crusai dwdeka plhreis qumiamatos pan to crusion twn quiskwn eikosi kai ekaton crusoi87pasai ai boes eis olokautwsin moscoi dwdeka krioi dwdeka amnoi eniausioi dwdeka kai ai qusiai autwn kai ai spondai autwn kai cimaroi ex aigwn dwdeka peri amartias88pasai ai boes eis qusian swthriou damaleis eikosi tessares krioi exhkonta tragoi exhkonta amnades exhkonta eniausiai amwmoi auth h egkainwsis tou qusiasthriou meta to plhrwsai tas ceiras autou kai meta to crisai auton89en tw eisporeuesqai mwushn eis thn skhnhn tou marturiou lalhsai autw kai hkousen thn fwnhn kuriou lalountos pros auton anwqen tou ilasthriou o estin epi ths kibwtou tou marturiou ana meson twn duo ceroubim kai elalei pros auton

Chapter 8
1kai elalhsen kurios pros mwushn legwn2lalhson tw aarwn kai ereis pros auton otan epitiqhs tous lucnous ek merous kata proswpon ths lucnias fwtiousin oi epta lucnoi3kai epoihsen outws aarwn ek tou enos merous kata proswpon ths lucnias exhyen tous lucnous auths kaqa sunetaxen kurios tw mwush4kai auth h kataskeuh ths lucnias sterea crush o kaulos auths kai ta krina auths sterea olh kata to eidos o edeixen kurios tw mwush outws epoihsen thn lucnian5kai elalhsen kurios pros mwushn legwn6labe tous leuitas ek mesou uiwn israhl kai afagnieis autous7kai outws poihseis autois ton agnismon autwn perirraneis autous udwr agnismou kai epeleusetai xuron epi pan to swma autwn kai plunousin ta imatia autwn kai kaqaroi esontai8kai lhmyontai moscon ena ek bown kai toutou qusian semidalews anapepoihmenhn en elaiw kai moscon eniausion ek bown lhmyh peri amartias9kai prosaxeis tous leuitas enanti ths skhnhs tou marturiou kai sunaxeis pasan sunagwghn uiwn israhl10kai prosaxeis tous leuitas enanti kuriou kai epiqhsousin oi uioi israhl tas ceiras autwn epi tous leuitas11kai aforiei aarwn tous leuitas apodoma enanti kuriou para twn uiwn israhl kai esontai wste ergazesqai ta erga kuriou12oi de leuitai epiqhsousin tas ceiras epi tas kefalas twn moscwn kai poihsei ton ena peri amartias kai ton ena eis olokautwma kuriw exilasasqai peri autwn13kai sthseis tous leuitas enanti kuriou kai enanti aarwn kai enanti twn uiwn autou kai apodwseis autous apodoma enanti kuriou14kai diasteleis tous leuitas ek mesou uiwn israhl kai esontai emoi15kai meta tauta eiseleusontai oi leuitai ergazesqai ta erga ths skhnhs tou marturiou kai kaqarieis autous kai apodwseis autous enanti kuriou16oti apodoma apodedomenoi outoi moi eisin ek mesou uiwn israhl anti twn dianoigontwn pasan mhtran prwtotokwn pantwn ek twn uiwn israhl eilhfa autous emoi17oti emoi pan prwtotokon en uiois israhl apo anqrwpou ews kthnous h hmera epataxa pan prwtotokon en gh aiguptw hgiasa autous emoi18kai elabon tous leuitas anti pantos prwtotokou en uiois israhl19kai apedwka tous leuitas apodoma dedomenous aarwn kai tois uiois autou ek mesou uiwn israhl ergazesqai ta erga twn uiwn israhl en th skhnh tou marturiou kai exilaskesqai peri twn uiwn israhl kai ouk estai en tois uiois israhl proseggizwn pros ta agia20kai epoihsen mwushs kai aarwn kai pasa sunagwgh uiwn israhl tois leuitais kaqa eneteilato kurios tw mwush peri twn leuitwn outws epoihsan autois oi uioi israhl21kai hgnisanto oi leuitai kai eplunanto ta imatia kai apedwken autous aarwn apodoma enanti kuriou kai exilasato peri autwn aarwn afagnisasqai autous22kai meta tauta eishlqon oi leuitai leitourgein thn leitourgian autwn en th skhnh tou marturiou enanti aarwn kai enanti twn uiwn autou kaqws sunetaxen kurios tw mwush peri twn leuitwn outws epoihsan autois23kai elalhsen kurios pros mwushn legwn24touto estin to peri twn leuitwn apo pentekaieikosaetous kai epanw eiseleusontai energein en th skhnh tou marturiou25kai apo penthkontaetous aposthsetai apo ths leitourgias kai ouk ergatai eti26kai leitourghsei o adelfos autou en th skhnh tou marturiou fulassein fulakas erga de ouk ergatai outws poihseis tois leuitais en tais fulakais autwn

Chapter 9
1kai elalhsen kurios pros mwushn en th erhmw sina en tw etei tw deuterw exelqontwn autwn ek ghs aiguptou en tw mhni tw prwtw legwn2eipon kai poieitwsan oi uioi israhl to pasca kaq¢ wran autou3th tessareskaidekath hmera tou mhnos tou prwtou pros esperan poihseis auto kata kairous kata ton nomon autou kai kata thn sugkrisin autou poihseis auto4kai elalhsen mwushs tois uiois israhl poihsai to pasca5enarcomenou th tessareskaidekath hmera tou mhnos en th erhmw tou sina kaqa sunetaxen kurios tw mwush outws epoihsan oi uioi israhl6kai paregenonto oi andres oi hsan akaqartoi epi yuch anqrwpou kai ouk hdunanto poihsai to pasca en th hmera ekeinh kai proshlqon enantion mwush kai aarwn en ekeinh th hmera7kai eipan oi andres ekeinoi pros auton hmeis akaqartoi epi yuch anqrwpou mh oun usterhswmen prosenegkai to dwron kuriw kata kairon autou en mesw uiwn israhl8kai eipen pros autous mwushs sthte autou kai akousomai ti enteleitai kurios peri umwn9kai elalhsen kurios pros mwushn legwn10lalhson tois uiois israhl legwn anqrwpos anqrwpos os ean genhtai akaqartos epi yuch anqrwpou h en odw makran umin h en tais geneais umwn kai poihsei to pasca kuriw11en tw mhni tw deuterw en th tessareskaidekath hmera to pros esperan poihsousin auto ep¢ azumwn kai pikridwn fagontai auto12ou kataleiyousin ap¢ autou eis to prwi kai ostoun ou suntriyousin ap¢ autou kata ton nomon tou pasca poihsousin auto13kai anqrwpos os ean kaqaros h kai en odw makra ouk estin kai usterhsh poihsai to pasca exoleqreuqhsetai h yuch ekeinh ek tou laou auths oti to dwron kuriw ou proshnegken kata ton kairon autou amartian autou lhmyetai o anqrwpos ekeinos14ean de proselqh pros umas proshlutos en th gh umwn kai poihsei to pasca kuriw kata ton nomon tou pasca kai kata thn suntaxin autou poihsei auto nomos eis estai umin kai tw proshlutw kai tw autocqoni ths ghs15kai th hmera h estaqh h skhnh ekaluyen h nefelh thn skhnhn ton oikon tou marturiou kai to esperas hn epi ths skhnhs ws eidos puros ews prwi16outws egineto dia pantos h nefelh ekalupten authn hmeras kai eidos puros thn nukta17kai hnika anebh h nefelh apo ths skhnhs kai meta tauta aphran oi uioi israhl kai en tw topw ou an esth h nefelh ekei parenebalon oi uioi israhl18dia prostagmatos kuriou parembalousin oi uioi israhl kai dia prostagmatos kuriou aparousin pasas tas hmeras en ais skiazei h nefelh epi ths skhnhs parembalousin oi uioi israhl19kai otan efelkhtai h nefelh epi ths skhnhs hmeras pleious kai fulaxontai oi uioi israhl thn fulakhn tou qeou kai ou mh exarwsin20kai estai otan skepash h nefelh hmeras ariqmw epi ths skhnhs dia fwnhs kuriou parembalousin kai dia prostagmatos kuriou aparousin21kai estai otan genhtai h nefelh af¢ esperas ews prwi kai anabh h nefelh to prwi kai aparousin hmeras h nuktos22mhnos hmeras pleonazoushs ths nefelhs skiazoushs ep¢ auths parembalousin oi uioi israhl kai ou mh aparwsin23oti dia prostagmatos kuriou aparousin thn fulakhn kuriou efulaxanto dia prostagmatos kuriou en ceiri mwush

Chapter 10
1kai elalhsen kurios pros mwushn legwn2poihson seautw duo salpiggas arguras elatas poihseis autas kai esontai soi anakalein thn sunagwghn kai exairein tas parembolas3kai salpiseis en autais kai sunacqhsetai pasa h sunagwgh epi thn quran ths skhnhs tou marturiou4ean de en mia salpiswsin proseleusontai pros se pantes oi arcontes archgoi israhl5kai salpieite shmasian kai exarousin ai parembolai ai paremballousai anatolas6kai salpieite shmasian deuteran kai exarousin ai parembolai ai paremballousai liba kai salpieite shmasian trithn kai exarousin ai parembolai ai paremballousai para qalassan kai salpieite shmasian tetarthn kai exarousin ai parembolai ai paremballousai pros borran shmasia salpiousin en th exarsei autwn7kai otan sunagaghte thn sunagwghn salpieite kai ou shmasia8kai oi uioi aarwn oi iereis salpiousin tais salpigxin kai estai umin nomimon aiwnion eis tas geneas umwn9ean de exelqhte eis polemon en th gh umwn pros tous upenantious tous anqesthkotas umin kai shmaneite tais salpigxin kai anamnhsqhsesqe enanti kuriou kai diaswqhsesqe apo twn ecqrwn umwn10kai en tais hmerais ths eufrosunhs umwn kai en tais eortais umwn kai en tais noumhniais umwn salpieite tais salpigxin epi tois olokautwmasin kai epi tais qusiais twn swthriwn umwn kai estai umin anamnhsis enanti tou qeou umwn egw kurios o qeos umwn11kai egeneto en tw eniautw tw deuterw en tw mhni tw deuterw eikadi tou mhnos anebh h nefelh apo ths skhnhs tou marturiou12kai exhran oi uioi israhl sun apartiais autwn en th erhmw sina kai esth h nefelh en th erhmw tou faran13kai exhran prwtoi dia fwnhs kuriou en ceiri mwush14kai exhran tagma parembolhs uiwn iouda prwtoi sun dunamei autwn kai epi ths dunamews autwn naasswn uios aminadab15kai epi ths dunamews fulhs uiwn issacar naqanahl uios swgar16kai epi ths dunamews fulhs uiwn zaboulwn eliab uios cailwn17kai kaqelousin thn skhnhn kai exarousin oi uioi gedswn kai oi uioi merari airontes thn skhnhn18kai exhran tagma parembolhs roubhn sun dunamei autwn kai epi ths dunamews autwn elisour uios sediour19kai epi ths dunamews fulhs uiwn sumewn salamihl uios sourisadai20kai epi ths dunamews fulhs uiwn gad elisaf o tou ragouhl21kai exarousin oi uioi kaaq airontes ta agia kai sthsousin thn skhnhn ews paragenwntai22kai exarousin tagma parembolhs efraim sun dunamei autwn kai epi ths dunamews autwn elisama uios emioud23kai epi ths dunamews fulhs uiwn manassh gamalihl o tou fadassour24kai epi ths dunamews fulhs uiwn beniamin abidan o tou gadewni25kai exarousin tagma parembolhs uiwn dan escatoi paswn twn parembolwn sun dunamei autwn kai epi ths dunamews autwn aciezer o tou amisadai26kai epi ths dunamews fulhs uiwn ashr fagaihl uios ecran27kai epi ths dunamews fulhs uiwn nefqali acire uios ainan28autai ai stratiai uiwn israhl kai exhran sun dunamei autwn29kai eipen mwushs tw iwbab uiw ragouhl tw madianith tw gambrw mwush exairomen hmeis eis ton topon on eipen kurios touton dwsw umin deuro meq¢ hmwn kai eu se poihsomen oti kurios elalhsen kala peri israhl30kai eipen pros auton ou poreusomai alla eis thn ghn mou kai eis thn genean mou31kai eipen mh egkataliphs hmas ou eineken hsqa meq¢ hmwn en th erhmw kai esh en hmin presbuths32kai estai ean poreuqhs meq¢ hmwn kai estai ta agaqa ekeina osa ean agaqopoihsh kurios hmas kai eu se poihsomen33kai exhran ek tou orous kuriou odon triwn hmerwn kai h kibwtos ths diaqhkhs kuriou proeporeueto protera autwn odon triwn hmerwn kataskeyasqai autois anapausin34kai egeneto en tw exairein thn kibwton kai eipen mwushs exegerqhti kurie diaskorpisqhtwsan oi ecqroi sou fugetwsan pantes oi misountes se35kai en th katapausei eipen epistrefe kurie ciliadas muriadas en tw israhl36kai h nefelh egeneto skiazousa ep¢ autois hmeras en tw exairein autous ek ths parembolhs

Chapter 11
1kai hn o laos gogguzwn ponhra enanti kuriou kai hkousen kurios kai equmwqh orgh kai exekauqh en autois pur para kuriou kai katefagen meros ti ths parembolhs2kai ekekraxen o laos pros mwushn kai huxato mwushs pros kurion kai ekopasen to pur3kai eklhqh to onoma tou topou ekeinou empurismos oti exekauqh en autois pur para kuriou4kai o epimiktos o en autois epequmhsan epiqumian kai kaqisantes eklaion kai oi uioi israhl kai eipan tis hmas ywmiei krea5emnhsqhmen tous icquas ous hsqiomen en aiguptw dwrean kai tous sikuas kai tous peponas kai ta prasa kai ta krommua kai ta skorda6nuni de h yuch hmwn kataxhros ouden plhn eis to manna oi ofqalmoi hmwn7to de manna wsei sperma koriou estin kai to eidos autou eidos krustallou8kai dieporeueto o laos kai sunelegon kai hlhqon auto en tw mulw kai etribon en th quia kai hyoun auto en th cutra kai epoioun auto egkrufias kai hn h hdonh autou wsei geuma egkris ex elaiou9kai otan katebh h drosos epi thn parembolhn nuktos katebainen to manna ep¢ auths10kai hkousen mwushs klaiontwn autwn kata dhmous autwn ekaston epi ths quras autou kai equmwqh orgh kurios sfodra kai enanti mwush hn ponhron11kai eipen mwushs pros kurion ina ti ekakwsas ton qeraponta sou kai dia ti ouc eurhka carin enantion sou epiqeinai thn ormhn tou laou toutou ep¢ eme12mh egw en gastri elabon panta ton laon touton h egw etekon autous oti legeis moi labe auton eis ton kolpon sou wsei arai tiqhnos ton qhlazonta eis thn ghn hn wmosas tois patrasin autwn13poqen moi krea dounai panti tw law toutw oti klaiousin ep¢ emoi legontes dos hmin krea ina fagwmen14ou dunhsomai egw monos ferein ton laon touton oti baruteron moi estin to rhma touto15ei de outws su poieis moi apokteinon me anairesei ei eurhka eleos para soi ina mh idw mou thn kakwsin16kai eipen kurios pros mwushn sunagage moi ebdomhkonta andras apo twn presbuterwn israhl ous autos su oidas oti outoi eisin presbuteroi tou laou kai grammateis autwn kai axeis autous pros thn skhnhn tou marturiou kai sthsontai ekei meta sou17kai katabhsomai kai lalhsw ekei meta sou kai afelw apo tou pneumatos tou epi soi kai epiqhsw ep¢ autous kai sunantilhmyontai meta sou thn ormhn tou laou kai ouk oiseis autous su monos18kai tw law ereis agnisasqe eis aurion kai fagesqe krea oti eklausate enanti kuriou legontes tis hmas ywmiei krea oti kalon hmin estin en aiguptw kai dwsei kurios umin krea fagein kai fagesqe krea19ouc hmeran mian fagesqe oude duo oude pente hmeras oude deka hmeras oude eikosi hmeras20ews mhnos hmerwn fagesqe ews an exelqh ek twn mukthrwn umwn kai estai umin eis coleran oti hpeiqhsate kuriw os estin en umin kai eklausate enantion autou legontes ina ti hmin exelqein ex aiguptou21kai eipen mwushs exakosiai ciliades pezwn o laos en ois eimi en autois kai su eipas krea dwsw autois fagein kai fagontai mhna hmerwn22mh probata kai boes sfaghsontai autois kai arkesei autois h pan to oyos ths qalasshs sunacqhsetai autois kai arkesei autois23kai eipen kurios pros mwushn mh ceir kuriou ouk exarkesei hdh gnwsei ei epikatalhmyetai se o logos mou h ou24kai exhlqen mwushs kai elalhsen pros ton laon ta rhmata kuriou kai sunhgagen ebdomhkonta andras apo twn presbuterwn tou laou kai esthsen autous kuklw ths skhnhs25kai katebh kurios en nefelh kai elalhsen pros auton kai pareilato apo tou pneumatos tou ep¢ autw kai epeqhken epi tous ebdomhkonta andras tous presbuterous ws de epanepausato to pneuma ep¢ autous kai eprofhteusan kai ouketi proseqento26kai kateleifqhsan duo andres en th parembolh onoma tw eni eldad kai onoma tw deuterw mwdad kai epanepausato ep¢ autous to pneuma kai outoi hsan twn katagegrammenwn kai ouk hlqon pros thn skhnhn kai eprofhteusan en th parembolh27kai prosdramwn o neaniskos aphggeilen mwush kai eipen legwn eldad kai mwdad profhteuousin en th parembolh28kai apokriqeis ihsous o tou nauh o paresthkws mwush o ekelektos eipen kurie mwush kwluson autous29kai eipen autw mwushs mh zhlois su moi kai tis dwh panta ton laon kuriou profhtas otan dw kurios to pneuma autou ep¢ autous30kai aphlqen mwushs eis thn parembolhn autos kai oi presbuteroi israhl31kai pneuma exhlqen para kuriou kai exeperasen ortugomhtran apo ths qalasshs kai epebalen epi thn parembolhn odon hmeras enteuqen kai odon hmeras enteuqen kuklw ths parembolhs wsei diphcu apo ths ghs32kai anastas o laos olhn thn hmeran kai olhn thn nukta kai olhn thn hmeran thn epaurion kai sunhgagon thn ortugomhtran o to oligon sunhgagen deka korous kai eyuxan eautois yugmous kuklw ths parembolhs33ta krea eti hn en tois odousin autwn prin h ekleipein kai kurios equmwqh eis ton laon kai epataxen kurios ton laon plhghn megalhn sfodra34kai eklhqh to onoma tou topou ekeinou mnhmata ths epiqumias oti ekei eqayan ton laon ton epiqumhthn35apo mnhmatwn epiqumias exhren o laos eis ashrwq kai egeneto o laos en ashrwq

Chapter 12
1kai elalhsen mariam kai aarwn kata mwush eneken ths gunaikos ths aiqiopisshs hn elaben mwushs oti gunaika aiqiopissan elaben2kai eipan mh mwush monw lelalhken kurios ouci kai hmin elalhsen kai hkousen kurios3kai o anqrwpos mwushs prau+s sfodra para pantas tous anqrwpous tous ontas epi ths ghs4kai eipen kurios paracrhma pros mwushn kai mariam kai aarwn exelqate umeis oi treis eis thn skhnhn tou marturiou kai exhlqon oi treis eis thn skhnhn tou marturiou5kai katebh kurios en stulw nefelhs kai esth epi ths quras ths skhnhs tou marturiou kai eklhqhsan aarwn kai mariam kai exhlqosan amfoteroi6kai eipen pros autous akousate twn logwn mou ean genhtai profhths umwn kuriw en oramati autw gnwsqhsomai kai en upnw lalhsw autw7ouc outws o qerapwn mou mwushs en olw tw oikw mou pistos estin8stoma kata stoma lalhsw autw en eidei kai ou di¢ ainigmatwn kai thn doxan kuriou eiden kai dia ti ouk efobhqhte katalalhsai kata tou qerapontos mou mwush9kai orgh qumou kuriou ep¢ autois kai aphlqen10kai h nefelh apesth apo ths skhnhs kai idou mariam leprwsa wsei ciwn kai epebleyen aarwn epi mariam kai idou leprwsa11kai eipen aarwn pros mwushn deomai kurie mh sunepiqh hmin amartian dioti hgnohsamen kaqoti hmartomen12mh genhtai wsei ison qanatw wsei ektrwma ekporeuomenon ek mhtras mhtros kai katesqiei to hmisu twn sarkwn auths13kai ebohsen mwushs pros kurion legwn o qeos deomai sou iasai authn14kai eipen kurios pros mwushn ei o pathr auths ptuwn eneptusen eis to proswpon auths ouk entraphsetai epta hmeras aforisqhtw epta hmeras exw ths parembolhs kai meta tauta eiseleusetai15kai afwrisqh mariam exw ths parembolhs epta hmeras kai o laos ouk exhren ews ekaqarisqh mariam16kai meta tauta exhren o laos ex ashrwq kai parenebalon en th erhmw tou faran

Chapter 13
1kai elalhsen kurios pros mwushn legwn2aposteilon seautw andras kai kataskeyasqwsan thn ghn twn cananaiwn hn egw didwmi tois uiois israhl eis katascesin andra ena kata fulhn kata dhmous patriwn autwn aposteleis autous panta archgon ex autwn3kai exapesteilen autous mwushs ek ths erhmou faran dia fwnhs kuriou pantes andres archgoi uiwn israhl outoi4kai tauta ta onomata autwn ths fulhs roubhn salamihl uios zakcour5ths fulhs sumewn safat uios souri6ths fulhs iouda caleb uios iefonnh7ths fulhs issacar igaal uios iwshf8ths fulhs efraim aush uios nauh9ths fulhs beniamin falti uios rafou10ths fulhs zaboulwn goudihl uios soudi11ths fulhs iwshf twn uiwn manassh gaddi uios sousi12ths fulhs dan amihl uios gamali13ths fulhs ashr saqour uios micahl14ths fulhs nefqali nabi uios iabi15ths fulhs gad goudihl uios makci16tauta ta onomata twn andrwn ous apesteilen mwushs kataskeyasqai thn ghn kai epwnomasen mwushs ton aush uion nauh ihsoun17kai apesteilen autous mwushs kataskeyasqai thn ghn canaan kai eipen pros autous anabhte tauth th erhmw kai anabhsesqe eis to oros18kai oyesqe thn ghn tis estin kai ton laon ton egkaqhmenon ep¢ auths ei iscuroteros estin h asqenhs ei oligoi eisin h polloi19kai tis h gh eis hn outoi egkaqhntai ep¢ auths ei kalh estin h ponhra kai tines ai poleis eis as outoi katoikousin en autais ei en teichresin h en ateicistois20kai tis h gh ei piwn h pareimenh ei estin en auth dendra h ou kai proskarterhsantes lhmyesqe apo twn karpwn ths ghs kai ai hmerai hmerai earos prodromoi stafulhs21kai anabantes kateskeyanto thn ghn apo ths erhmou sin ews raab eisporeuomenwn efaaq22kai anebhsan kata thn erhmon kai hlqon ews cebrwn kai ekei aciman kai sessi kai qelamin geneai enac kai cebrwn epta etesin wkodomhqh pro tou tanin aiguptou23kai hlqosan ews faraggos botruos kai kateskeyanto authn kai ekoyan ekeiqen klhma kai botrun stafulhs ena ep¢ autou kai hran auton ep¢ anaforeusin kai apo twn rown kai apo twn sukwn24ton topon ekeinon epwnomasan faragx botruos dia ton botrun on ekoyan ekeiqen oi uioi israhl25kai apestreyan ekeiqen kataskeyamenoi thn ghn meta tessarakonta hmeras26kai poreuqentes hlqon pros mwushn kai aarwn kai pros pasan sunagwghn uiwn israhl eis thn erhmon faran kadhs kai apekriqhsan autois rhma kai pash th sunagwgh kai edeixan ton karpon ths ghs27kai dihghsanto autw kai eipan hlqamen eis thn ghn eis hn apesteilas hmas ghn reousan gala kai meli kai outos o karpos auths28all¢ h oti qrasu to eqnos to katoikoun ep¢ auths kai ai poleis ocurai teteicismenai kai megalai sfodra kai thn genean enac ewrakamen ekei29kai amalhk katoikei en th gh th pros noton kai o cettaios kai o euaios kai o iebousaios kai o amorraios katoikei en th oreinh kai o cananaios katoikei para qalassan kai para ton iordanhn potamon30kai katesiwphsen caleb ton laon pros mwushn kai eipen autw ouci alla anabantes anabhsomeqa kai kataklhronomhsomen authn oti dunatoi dunhsomeqa pros autous31kai oi anqrwpoi oi sunanabantes met¢ autou eipan ouk anabainomen oti ou mh dunwmeqa anabhnai pros to eqnos oti iscuroteron estin hmwn mallon32kai exhnegkan ekstasin ths ghs hn kateskeyanto authn pros tous uious israhl legontes thn ghn hn parhlqomen authn kataskeyasqai gh katesqousa tous katoikountas ep¢ auths estin pas o laos on ewrakamen en auth andres upermhkeis33kai ekei ewrakamen tous gigantas kai hmen enwpion autwn wsei akrides alla kai outws hmen enwpion autwn

Chapter 14
1kai analabousa pasa h sunagwgh edwken fwnhn kai eklaien o laos olhn thn nukta ekeinhn2kai diegogguzon epi mwushn kai aarwn pantes oi uioi israhl kai eipan pros autous pasa h sunagwgh ofelon apeqanomen en gh aiguptw h en th erhmw tauth ei apeqanomen3kai ina ti kurios eisagei hmas eis thn ghn tauthn pesein en polemw ai gunaikes hmwn kai ta paidia esontai eis diarpaghn nun oun beltion hmin estin apostrafhnai eis aigupton4kai eipan eteros tw eterw dwmen archgon kai apostreywmen eis aigupton5kai epesen mwushs kai aarwn epi proswpon enantion pashs sunagwghs uiwn israhl6ihsous de o tou nauh kai caleb o tou iefonnh twn kataskeyamenwn thn ghn dierrhxan ta imatia autwn7kai eipan pros pasan sunagwghn uiwn israhl legontes h gh hn kateskeyameqa authn agaqh estin sfodra sfodra8ei airetizei hmas kurios eisaxei hmas eis thn ghn tauthn kai dwsei authn hmin gh htis estin reousa gala kai meli9alla apo tou kuriou mh apostatai ginesqe umeis de mh fobhqhte ton laon ths ghs oti katabrwma hmin estin afesthken gar o kairos ap¢ autwn o de kurios en hmin mh fobhqhte autous10kai eipen pasa h sunagwgh kataliqobolhsai autous en liqois kai h doxa kuriou wfqh en nefelh epi ths skhnhs tou marturiou en pasi tois uiois israhl11kai eipen kurios pros mwushn ews tinos paroxunei me o laos outos kai ews tinos ou pisteuousin moi en pasin tois shmeiois ois epoihsa en autois12pataxw autous qanatw kai apolw autous kai poihsw se kai ton oikon tou patros sou eis eqnos mega kai polu mallon h touto13kai eipen mwushs pros kurion kai akousetai aiguptos oti anhgages th iscui sou ton laon touton ex autwn14alla kai pantes oi katoikountes epi ths ghs tauths akhkoasin oti su ei kurios en tw law toutw ostis ofqalmois kat¢ ofqalmous optazh kurie kai h nefelh sou efesthken ep¢ autwn kai en stulw nefelhs su poreuh proteros autwn thn hmeran kai en stulw puros thn nukta15kai ektriyeis ton laon touton wsei anqrwpon ena kai erousin ta eqnh osoi akhkoasin to onoma sou legontes16para to mh dunasqai kurion eisagagein ton laon touton eis thn ghn hn wmosen autois katestrwsen autous en th erhmw17kai nun uywqhtw h iscus sou kurie on tropon eipas legwn18kurios makroqumos kai polueleos kai alhqinos afairwn anomias kai adikias kai amartias kai kaqarismw ou kaqariei ton enocon apodidous amartias paterwn epi tekna ews triths kai tetarths19afes thn amartian tw law toutw kata to mega eleos sou kaqaper ilews autois egenou ap¢ aiguptou ews tou nun20kai eipen kurios pros mwushn ilews autois eimi kata to rhma sou21alla zw egw kai zwn to onoma mou kai emplhsei h doxa kuriou pasan thn ghn22oti pantes oi andres oi orwntes thn doxan mou kai ta shmeia a epoihsa en aiguptw kai en th erhmw tauth kai epeirasan me touto dekaton kai ouk eishkousan mou ths fwnhs23h mhn ouk oyontai thn ghn hn wmosa tois patrasin autwn all¢ h ta tekna autwn a estin met¢ emou wde osoi ouk oidasin agaqon oude kakon pas newteros apeiros toutois dwsw thn ghn pantes de oi paroxunantes me ouk oyontai authn24o de pais mou caleb oti egenhqh pneuma eteron en autw kai ephkolouqhsen moi eisaxw auton eis thn ghn eis hn eishlqen ekei kai to sperma autou klhronomhsei authn25o de amalhk kai o cananaios katoikousin en th koiladi aurion epistrafhte umeis kai aparate eis thn erhmon odon qalassan eruqran26kai eipen kurios pros mwushn kai aarwn legwn27ews tinos thn sunagwghn thn ponhran tauthn a autoi gogguzousin enantion emou thn goggusin twn uiwn israhl hn egoggusan peri umwn akhkoa28eipon autois zw egw legei kurios h mhn on tropon lelalhkate eis ta wta mou outws poihsw umin29en th erhmw tauth peseitai ta kwla umwn kai pasa h episkoph umwn kai oi kathriqmhmenoi umwn apo eikosaetous kai epanw osoi egoggusan ep¢ emoi30ei umeis eiseleusesqe eis thn ghn ef¢ hn exeteina thn ceira mou kataskhnwsai umas ep¢ auths all¢ h caleb uios iefonnh kai ihsous o tou nauh31kai ta paidia a eipate en diarpagh esesqai eisaxw autous eis thn ghn kai klhronomhsousin thn ghn hn umeis apesthte ap¢ auths32kai ta kwla umwn peseitai en th erhmw tauth33oi de uioi umwn esontai nemomenoi en th erhmw tessarakonta eth kai anoisousin thn porneian umwn ews an analwqh ta kwla umwn en th erhmw34kata ton ariqmon twn hmerwn osas kateskeyasqe thn ghn tessarakonta hmeras hmeran tou eniautou lhmyesqe tas amartias umwn tessarakonta eth kai gnwsesqe ton qumon ths orghs mou35egw kurios elalhsa h mhn outws poihsw th sunagwgh th ponhra tauth th episunestamenh ep¢ eme en th erhmw tauth exanalwqhsontai kai ekei apoqanountai36kai oi anqrwpoi ous apesteilen mwushs kataskeyasqai thn ghn kai paragenhqentes diegoggusan kat¢ auths pros thn sunagwghn exenegkai rhmata ponhra peri ths ghs37kai apeqanon oi anqrwpoi oi kateipantes kata ths ghs ponhra en th plhgh enanti kuriou38kai ihsous uios nauh kai caleb uios iefonnh ezhsan apo twn anqrwpwn ekeinwn twn peporeumenwn kataskeyasqai thn ghn39kai elalhsen mwushs ta rhmata tauta pros pantas uious israhl kai epenqhsen o laos sfodra40kai orqrisantes to prwi anebhsan eis thn korufhn tou orous legontes idou oide hmeis anabhsomeqa eis ton topon on eipen kurios oti hmartomen41kai eipen mwushs ina ti umeis parabainete to rhma kuriou ouk euoda estai umin42mh anabainete ou gar estin kurios meq¢ umwn kai peseisqe pro proswpou twn ecqrwn umwn43oti o amalhk kai o cananaios ekei emprosqen umwn kai peseisqe macaira ou eineken apestrafhte apeiqountes kuriw kai ouk estai kurios en umin44kai diabiasamenoi anebhsan epi thn korufhn tou orous h de kibwtos ths diaqhkhs kuriou kai mwushs ouk ekinhqhsan ek ths parembolhs45kai katebh o amalhk kai o cananaios o egkaqhmenos en tw orei ekeinw kai etreyanto autous kai katekoyan autous ews erman kai apestrafhsan eis thn parembolhn

Chapter 15
1kai eipen kurios pros mwushn legwn2lalhson tois uiois israhl kai ereis pros autous otan eiselqhte eis thn ghn ths katoikhsews umwn hn egw didwmi umin3kai poihseis olokautwmata kuriw olokarpwma h qusian megalunai euchn h kaq¢ ekousion h en tais eortais umwn poihsai osmhn euwdias kuriw ei men apo twn bown h apo twn probatwn4kai prosoisei o prosferwn to dwron autou kuriw qusian semidalews dekaton tou oifi anapepoihmenhs en elaiw en tetartw tou in5kai oinon eis spondhn to tetarton tou in poihsete epi ths olokautwsews h epi ths qusias tw amnw tw eni poihseis tosouto karpwma osmhn euwdias tw kuriw6kai tw kriw otan poihte auton h eis olokautwma h eis qusian poihseis qusian semidalews duo dekata anapepoihmenhs en elaiw to triton tou in7kai oinon eis spondhn to triton tou in prosoisete eis osmhn euwdias kuriw8ean de apo twn bown poihte eis olokautwma h eis qusian megalunai euchn h eis swthrion kuriw9kai prosoisei epi tou moscou qusian semidalews tria dekata anapepoihmenhs en elaiw hmisu tou in10kai oinon eis spondhn to hmisu tou in karpwma osmhn euwdias kuriw11outws poihseis tw moscw tw eni h tw kriw tw eni h tw amnw tw eni ek twn probatwn h ek twn aigwn12kata ton ariqmon wn ean poihshte outw poihsete tw eni kata ton ariqmon autwn13pas o autocqwn poihsei outws toiauta prosenegkai karpwmata eis osmhn euwdias kuriw14ean de proshlutos en umin prosgenhtai en th gh umwn h os an genhtai en umin en tais geneais umwn kai poihsei karpwma osmhn euwdias kuriw on tropon poieite umeis outws poihsei h sunagwgh kuriw15nomos eis estai umin kai tois proshlutois tois proskeimenois en umin nomos aiwnios eis geneas umwn ws umeis kai o proshlutos estai enanti kuriou16nomos eis estai kai dikaiwma en estai umin kai tw proshlutw tw proskeimenw en umin17kai elalhsen kurios pros mwushn legwn18lalhson tois uiois israhl kai ereis pros autous en tw eisporeuesqai umas eis thn ghn eis hn egw eisagw umas ekei19kai estai otan esqhte umeis apo twn artwn ths ghs afeleite afairema aforisma kuriw20aparchn furamatos umwn arton afairema aforieite auto ws afairema apo alw outws afeleite auton21aparchn furamatos umwn kai dwsete kuriw afairema eis tas geneas umwn22otan de diamarthte kai mh poihshte pasas tas entolas tautas as elalhsen kurios pros mwushn23kaqa sunetaxen kurios pros umas en ceiri mwush apo ths hmeras hs sunetaxen kurios pros umas kai epekeina eis tas geneas umwn24kai estai ean ex ofqalmwn ths sunagwghs genhqh akousiws kai poihsei pasa h sunagwgh moscon ena ek bown amwmon eis olokautwma eis osmhn euwdias kuriw kai qusian toutou kai spondhn autou kata thn suntaxin kai cimaron ex aigwn ena peri amartias25kai exilasetai o iereus peri pashs sunagwghs uiwn israhl kai afeqhsetai autois oti akousion estin kai autoi hnegkan to dwron autwn karpwma kuriw peri ths amartias autwn enanti kuriou peri twn akousiwn autwn26kai afeqhsetai kata pasan sunagwghn uiwn israhl kai tw proshlutw tw proskeimenw pros umas oti panti tw law akousion27ean de yuch mia amarth akousiws prosaxei aiga mian eniausian peri amartias28kai exilasetai o iereus peri ths yuchs ths akousiasqeishs kai amartoushs akousiws enanti kuriou exilasasqai peri autou29tw egcwriw en uiois israhl kai tw proshlutw tw proskeimenw en autois nomos eis estai autois os an poihsh akousiws30kai yuch htis poihsei en ceiri uperhfanias apo twn autocqonwn h apo twn proshlutwn ton qeon outos paroxunei exoleqreuqhsetai h yuch ekeinh ek tou laou auths31oti to rhma kuriou efaulisen kai tas entolas autou dieskedasen ektriyei ektribhsetai h yuch ekeinh h amartia auths en auth32kai hsan oi uioi israhl en th erhmw kai euron andra sullegonta xula th hmera twn sabbatwn33kai proshgagon auton oi eurontes auton sullegonta xula th hmera twn sabbatwn pros mwushn kai aarwn kai pros pasan sunagwghn uiwn israhl34kai apeqento auton eis fulakhn ou gar sunekrinan ti poihswsin auton35kai elalhsen kurios pros mwushn legwn qanatw qanatousqw o anqrwpos liqobolhsate auton liqois pasa h sunagwgh36kai exhgagon auton pasa h sunagwgh exw ths parembolhs kai eliqobolhsan auton pasa h sunagwgh liqois exw ths parembolhs kaqa sunetaxen kurios tw mwush37kai eipen kurios pros mwushn legwn38lalhson tois uiois israhl kai ereis pros autous kai poihsatwsan eautois kraspeda epi ta pterugia twn imatiwn autwn eis tas geneas autwn kai epiqhsete epi ta kraspeda twn pterugiwn klwsma uakinqinon39kai estai umin en tois kraspedois kai oyesqe auta kai mnhsqhsesqe paswn twn entolwn kuriou kai poihsete autas kai ou diastrafhsesqe opisw twn dianoiwn umwn kai opisw twn ofqalmwn umwn en ois umeis ekporneuete opisw autwn40opws an mnhsqhte kai poihshte pasas tas entolas mou kai esesqe agioi tw qew umwn41egw kurios o qeos umwn o exagagwn umas ek ghs aiguptou einai umwn qeos egw kurios o qeos umwn

Chapter 16
1kai elalhsen kore uios issaar uiou kaaq uiou leui kai daqan kai abirwn uioi eliab kai aun uios faleq uiou roubhn2kai anesthsan enanti mwush kai andres twn uiwn israhl penthkonta kai diakosioi archgoi sunagwghs sugklhtoi boulhs kai andres onomastoi3sunesthsan epi mwushn kai aarwn kai eipan ecetw umin oti pasa h sunagwgh pantes agioi kai en autois kurios kai dia ti katanistasqe epi thn sunagwghn kuriou4kai akousas mwushs epesen epi proswpon5kai elalhsen pros kore kai pros pasan autou thn sunagwghn legwn epeskeptai kai egnw o qeos tous ontas autou kai tous agious kai proshgageto pros eauton kai ous exelexato eautw proshgageto pros eauton6touto poihsate labete umin autois pureia kore kai pasa h sunagwgh autou7kai epiqete ep¢ auta pur kai epiqete ep¢ auta qumiama enanti kuriou aurion kai estai o anhr on an eklexhtai kurios outos agios ikanousqw umin uioi leui8kai eipen mwushs pros kore eisakousate mou uioi leui9mh mikron estin touto umin oti diesteilen o qeos israhl umas ek sunagwghs israhl kai proshgageto umas pros eauton leitourgein tas leitourgias ths skhnhs kuriou kai paristasqai enanti ths sunagwghs latreuein autois10kai proshgageto se kai pantas tous adelfous sou uious leui meta sou kai zhteite ierateuein11outws su kai pasa h sunagwgh sou h sunhqroismenh pros ton qeon kai aarwn tis estin oti diagogguzete kat¢ autou12kai apesteilen mwushs kalesai daqan kai abirwn uious eliab kai eipan ouk anabainomen13mh mikron touto oti anhgages hmas ek ghs reoushs gala kai meli apokteinai hmas en th erhmw oti katarceis hmwn arcwn14ei kai eis ghn reousan gala kai meli eishgages hmas kai edwkas hmin klhron agrou kai ampelwnas tous ofqalmous twn anqrwpwn ekeinwn an exekoyas ouk anabainomen15kai ebaruqumhsen mwushs sfodra kai eipen pros kurion mh proschs eis thn qusian autwn ouk epiqumhma oudenos autwn eilhfa oude ekakwsa oudena autwn16kai eipen mwushs pros kore agiason thn sunagwghn sou kai ginesqe etoimoi enanti kuriou su kai autoi kai aarwn aurion17kai labete ekastos to pureion autou kai epiqhsete ep¢ auta qumiama kai prosaxete enanti kuriou ekastos to pureion autou penthkonta kai diakosia pureia kai su kai aarwn ekastos to pureion autou18kai elaben ekastos to pureion autou kai epeqhkan ep¢ auta pur kai epebalon ep¢ auto qumiama kai esthsan para tas quras ths skhnhs tou marturiou mwushs kai aarwn19kai episunesthsen ep¢ autous kore thn pasan autou sunagwghn para thn quran ths skhnhs tou marturiou kai wfqh h doxa kuriou pash th sunagwgh20kai elalhsen kurios pros mwushn kai aarwn legwn21aposcisqhte ek mesou ths sunagwghs tauths kai exanalwsw autous eis apax22kai epesan epi proswpon autwn kai eipan qeos qeos twn pneumatwn kai pashs sarkos ei anqrwpos eis hmarten epi pasan thn sunagwghn orgh kuriou23kai elalhsen kurios pros mwushn legwn24lalhson th sunagwgh legwn anacwrhsate kuklw apo ths sunagwghs kore25kai anesth mwushs kai eporeuqh pros daqan kai abirwn kai suneporeuqhsan met¢ autou pantes oi presbuteroi israhl26kai elalhsen pros thn sunagwghn legwn aposcisqhte apo twn skhnwn twn anqrwpwn twn sklhrwn toutwn kai mh aptesqe apo pantwn wn estin autois mh sunapolhsqe en pash th amartia autwn27kai apesthsan apo ths skhnhs kore kuklw kai daqan kai abirwn exhlqon kai eisthkeisan para tas quras twn skhnwn autwn kai ai gunaikes autwn kai ta tekna autwn kai h aposkeuh autwn28kai eipen mwushs en toutw gnwsesqe oti kurios apesteilen me poihsai panta ta erga tauta oti ouk ap¢ emautou29ei kata qanaton pantwn anqrwpwn apoqanountai outoi ei kai kat¢ episkeyin pantwn anqrwpwn episkoph estai autwn ouci kurios apestalken me30all¢ h en fasmati deixei kurios kai anoixasa h gh to stoma auths katapietai autous kai tous oikous autwn kai tas skhnas autwn kai panta osa estin autois kai katabhsontai zwntes eis adou kai gnwsesqe oti parwxunan oi anqrwpoi outoi ton kurion31ws de epausato lalwn pantas tous logous toutous erragh h gh upokatw autwn32kai hnoicqh h gh kai katepien autous kai tous oikous autwn kai pantas tous anqrwpous tous ontas meta kore kai ta kthnh autwn33kai katebhsan autoi kai osa estin autwn zwnta eis adou kai ekaluyen autous h gh kai apwlonto ek mesou ths sunagwghs34kai pas israhl oi kuklw autwn efugon apo ths fwnhs autwn oti legontes mhpote katapih hmas h gh35kai pur exhlqen para kuriou kai katefagen tous penthkonta kai diakosious andras tous prosferontas to qumiama

Chapter 17
1kai eipen kurios pros mwushn2kai pros eleazar ton uion aarwn ton ierea anelesqe ta pureia ta calka ek mesou twn katakekaumenwn kai to pur to allotrion touto speiron ekei oti hgiasan3ta pureia twn amartwlwn toutwn en tais yucais autwn kai poihson auta lepidas elatas periqema tw qusiasthriw oti proshnecqhsan enanti kuriou kai hgiasqhsan kai egenonto eis shmeion tois uiois israhl4kai elaben eleazar uios aarwn tou ierews ta pureia ta calka osa proshnegkan oi katakekaumenoi kai proseqhkan auta periqema tw qusiasthriw5mnhmosunon tois uiois israhl opws an mh proselqh mhqeis allogenhs os ouk estin ek tou spermatos aarwn epiqeinai qumiama enanti kuriou kai ouk estai wsper kore kai h episustasis autou kaqa elalhsen kurios en ceiri mwush6kai egoggusan oi uioi israhl th epaurion epi mwushn kai aarwn legontes umeis apektagkate ton laon kuriou7kai egeneto en tw episustrefesqai thn sunagwghn epi mwushn kai aarwn kai wrmhsan epi thn skhnhn tou marturiou kai thnde ekaluyen authn h nefelh kai wfqh h doxa kuriou8kai eishlqen mwushs kai aarwn kata proswpon ths skhnhs tou marturiou9kai elalhsen kurios pros mwushn kai aarwn legwn10ekcwrhsate ek mesou ths sunagwghs tauths kai exanalwsw autous eis apax kai epeson epi proswpon autwn11kai eipen mwushs pros aarwn labe to pureion kai epiqes ep¢ auto pur apo tou qusiasthriou kai epibale ep¢ auto qumiama kai apenegke to tacos eis thn parembolhn kai exilasai peri autwn exhlqen gar orgh apo proswpou kuriou hrktai qrauein ton laon12kai elaben aarwn kaqaper elalhsen autw mwushs kai edramen eis thn sunagwghn kai hdh enhrkto h qrausis en tw law kai epebalen to qumiama kai exilasato peri tou laou13kai esth ana meson twn teqnhkotwn kai twn zwntwn kai ekopasen h qrausis14kai egenonto oi teqnhkotes en th qrausei tessares kai deka ciliades kai eptakosioi cwris twn teqnhkotwn eneken kore15kai epestreyen aarwn pros mwushn epi thn quran ths skhnhs tou marturiou kai ekopasen h qrausis16kai elalhsen kurios pros mwushn legwn17lalhson tois uiois israhl kai labe par¢ autwn rabdon rabdon kat¢ oikous patriwn para pantwn twn arcontwn autwn kat¢ oikous patriwn autwn dwdeka rabdous kai ekastou to onoma autou epigrayon epi ths rabdou autou18kai to onoma aarwn epigrayon epi ths rabdou leui estin gar rabdos mia kata fulhn oikou patriwn autwn dwsousin19kai qhseis autas en th skhnh tou marturiou katenanti tou marturiou en ois gnwsqhsomai soi ekei20kai estai o anqrwpos on ean eklexwmai auton h rabdos autou ekblasthsei kai perielw ap¢ emou ton goggusmon twn uiwn israhl a autoi gogguzousin ef¢ umin21kai elalhsen mwushs tois uiois israhl kai edwkan autw pantes oi arcontes autwn rabdon tw arconti tw eni rabdon kata arconta kat¢ oikous patriwn autwn dwdeka rabdous kai h rabdos aarwn ana meson twn rabdwn autwn22kai apeqhken mwushs tas rabdous enanti kuriou en th skhnh tou marturiou23kai egeneto th epaurion kai eishlqen mwushs kai aarwn eis thn skhnhn tou marturiou kai idou eblasthsen h rabdos aarwn eis oikon leui kai exhnegken blaston kai exhnqhsen anqh kai eblasthsen karua24kai exhnegken mwushs pasas tas rabdous apo proswpou kuriou pros pantas uious israhl kai eidon kai elabon ekastos thn rabdon autou25kai eipen kurios pros mwushn apoqes thn rabdon aarwn enwpion twn marturiwn eis diathrhsin shmeion tois uiois twn anhkown kai pausasqw o goggusmos autwn ap¢ emou kai ou mh apoqanwsin26kai epoihsen mwushs kai aarwn kaqa sunetaxen kurios tw mwush outws epoihsan27kai eipan oi uioi israhl pros mwushn legontes idou exanhlwmeqa apolwlamen paranhlwmeqa28pas o aptomenos ths skhnhs kuriou apoqnhskei ews eis telos apoqanwmen

Chapter 18
1kai eipen kurios pros aarwn legwn su kai oi uioi sou kai o oikos patrias sou lhmyesqe tas amartias twn agiwn kai su kai oi uioi sou lhmyesqe tas amartias ths ierateias umwn2kai tous adelfous sou fulhn leui dhmon tou patros sou prosagagou pros seauton kai prosteqhtwsan soi kai leitourgeitwsan soi kai su kai oi uioi sou meta sou apenanti ths skhnhs tou marturiou3kai fulaxontai tas fulakas sou kai tas fulakas ths skhnhs plhn pros ta skeuh ta agia kai pros to qusiasthrion ou proseleusontai kai ouk apoqanountai kai outoi kai umeis4kai prosteqhsontai pros se kai fulaxontai tas fulakas ths skhnhs tou marturiou kata pasas tas leitourgias ths skhnhs kai o allogenhs ou proseleusetai pros se5kai fulaxesqe tas fulakas twn agiwn kai tas fulakas tou qusiasthriou kai ouk estai qumos en tois uiois israhl6kai egw eilhfa tous adelfous umwn tous leuitas ek mesou twn uiwn israhl doma dedomenon kuriw leitourgein tas leitourgias ths skhnhs tou marturiou7kai su kai oi uioi sou meta sou diathrhsete thn ierateian umwn kata panta tropon tou qusiasthriou kai to endoqen tou katapetasmatos kai leitourghsete tas leitourgias doma ths ierateias umwn kai o allogenhs o prosporeuomenos apoqaneitai8kai elalhsen kurios pros aarwn kai egw idou dedwka umin thn diathrhsin twn aparcwn apo pantwn twn hgiasmenwn moi para twn uiwn israhl soi dedwka auta eis geras kai tois uiois sou meta se nomimon aiwnion9kai touto estw umin apo twn hgiasmenwn agiwn twn karpwmatwn apo pantwn twn dwrwn autwn kai apo pantwn twn qusiasmatwn autwn kai apo pashs plhmmeleias autwn kai apo paswn twn amartiwn osa apodidoasin moi apo pantwn twn agiwn soi estai kai tois uiois sou10en tw agiw twn agiwn fagesqe auta pan arsenikon fagetai auta su kai oi uioi sou agia estai soi11kai touto estai umin aparch domatwn autwn apo pantwn twn epiqematwn twn uiwn israhl soi dedwka auta kai tois uiois sou kai tais qugatrasin sou meta sou nomimon aiwnion pas kaqaros en tw oikw sou edetai auta12pasa aparch elaiou kai pasa aparch oinou kai sitou aparch autwn osa an dwsi tw kuriw soi dedwka auta13ta prwtogenhmata panta osa en th gh autwn osa an enegkwsin kuriw soi estai pas kaqaros en tw oikw sou edetai auta14pan anateqematismenon en uiois israhl soi estai15kai pan dianoigon mhtran apo pashs sarkos a prosferousin kuriw apo anqrwpou ews kthnous soi estai all¢ h lutrois lutrwqhsetai ta prwtotoka twn anqrwpwn kai ta prwtotoka twn kthnwn twn akaqartwn lutrwsh16kai h lutrwsis autou apo mhniaiou h suntimhsis pente siklwn kata ton siklon ton agion eikosi oboloi eisin17plhn prwtotoka moscwn kai prwtotoka probatwn kai prwtotoka aigwn ou lutrwsh agia estin kai to aima autwn prosceeis pros to qusiasthrion kai to stear anoiseis karpwma eis osmhn euwdias kuriw18kai ta krea estai soi kaqa kai to sthqunion tou epiqematos kai kata ton braciona ton dexion soi estai19pan afairema twn agiwn osa an afelwsin oi uioi israhl kuriw soi dedwka kai tois uiois sou kai tais qugatrasin sou meta sou nomimon aiwnion diaqhkh alos aiwniou estin enanti kuriou soi kai tw spermati sou meta se20kai elalhsen kurios pros aarwn en th gh autwn ou klhronomhseis kai meris ouk estai soi en autois oti egw meris sou kai klhronomia sou en mesw twn uiwn israhl21kai tois uiois leui idou dedwka pan epidekaton en israhl en klhrw anti twn leitourgiwn autwn osa autoi leitourgousin leitourgian en th skhnh tou marturiou22kai ou proseleusontai eti oi uioi israhl eis thn skhnhn tou marturiou labein amartian qanathforon23kai leitourghsei o leuiths autos thn leitourgian ths skhnhs tou marturiou kai autoi lhmyontai ta amarthmata autwn nomimon aiwnion eis tas geneas autwn kai en mesw uiwn israhl ou klhronomhsousin klhronomian24oti ta epidekata twn uiwn israhl osa an aforiswsin kuriw afairema dedwka tois leuitais en klhrw dia touto eirhka autois en mesw uiwn israhl ou klhronomhsousin klhron25kai elalhsen kurios pros mwushn legwn26kai tois leuitais lalhseis kai ereis pros autous ean labhte para twn uiwn israhl to epidekaton o dedwka umin par¢ autwn en klhrw kai afeleite umeis ap¢ autou afairema kuriw epidekaton apo tou epidekatou27kai logisqhsetai umin ta afairemata umwn ws sitos apo alw kai afairema apo lhnou28outws afeleite kai umeis apo twn afairematwn kuriou apo pantwn epidekatwn umwn osa ean labhte para twn uiwn israhl kai dwsete ap¢ autwn afairema kuriw aarwn tw ierei29apo pantwn twn domatwn umwn afeleite afairema kuriw h apo pantwn twn aparcwn to hgiasmenon ap¢ autou30kai ereis pros autous otan afairhte thn aparchn ap¢ autou kai logisqhsetai tois leuitais ws genhma apo alw kai ws genhma apo lhnou31kai edesqe auto en panti topw umeis kai oi oikoi umwn oti misqos outos umin estin anti twn leitourgiwn umwn twn en th skhnh tou marturiou32kai ou lhmyesqe di¢ auto amartian oti an afairhte thn aparchn ap¢ autou kai ta agia twn uiwn israhl ou bebhlwsete ina mh apoqanhte

Chapter 19
1kai elalhsen kurios pros mwushn kai aarwn legwn2auth h diastolh tou nomou osa sunetaxen kurios legwn lalhson tois uiois israhl kai labetwsan pros se damalin purran amwmon htis ouk ecei en auth mwmon kai h ouk epeblhqh ep¢ authn zugos3kai dwseis authn pros eleazar ton ierea kai exaxousin authn exw ths parembolhs eis topon kaqaron kai sfaxousin authn enwpion autou4kai lhmyetai eleazar apo tou aimatos auths kai ranei apenanti tou proswpou ths skhnhs tou marturiou apo tou aimatos auths eptakis5kai katakausousin authn enantion autou kai to derma kai ta krea auths kai to aima auths sun th koprw auths katakauqhsetai6kai lhmyetai o iereus xulon kedrinon kai usswpon kai kokkinon kai embalousin eis meson tou katakaumatos ths damalews7kai plunei ta imatia autou o iereus kai lousetai to swma autou udati kai meta tauta eiseleusetai eis thn parembolhn kai akaqartos estai o iereus ews esperas8kai o katakaiwn authn plunei ta imatia autou kai lousetai to swma autou kai akaqartos estai ews esperas9kai sunaxei anqrwpos kaqaros thn spodon ths damalews kai apoqhsei exw ths parembolhs eis topon kaqaron kai estai th sunagwgh uiwn israhl eis diathrhsin udwr rantismou agnisma estin10kai plunei ta imatia o sunagwn thn spodian ths damalews kai akaqartos estai ews esperas kai estai tois uiois israhl kai tois proskeimenois proshlutois nomimon aiwnion11o aptomenos tou teqnhkotos pashs yuchs anqrwpou akaqartos estai epta hmeras12outos agnisqhsetai th hmera th trith kai th hmera th ebdomh kai kaqaros estai ean de mh afagnisqh th hmera th trith kai th hmera th ebdomh ou kaqaros estai13pas o aptomenos tou teqnhkotos apo yuchs anqrwpou ean apoqanh kai mh afagnisqh thn skhnhn kuriou emianen ektribhsetai h yuch ekeinh ex israhl oti udwr rantismou ou perierrantisqh ep¢ auton akaqartos estin eti h akaqarsia autou en autw estin14kai outos o nomos anqrwpos ean apoqanh en oikia pas o eisporeuomenos eis thn oikian kai osa estin en th oikia akaqarta estai epta hmeras15kai pan skeuos anewgmenon osa ouci desmon katadedetai ep¢ autw akaqarta estin16kai pas os ean ayhtai epi proswpou tou pediou traumatiou h nekrou h osteou anqrwpinou h mnhmatos epta hmeras akaqartos estai17kai lhmyontai tw akaqartw apo ths spodias ths katakekaumenhs tou agnismou kai ekceousin ep¢ authn udwr zwn eis skeuos18kai lhmyetai usswpon kai bayei eis to udwr anhr kaqaros kai perirranei epi ton oikon kai epi ta skeuh kai epi tas yucas osai ean wsin ekei kai epi ton hmmenon tou osteou tou anqrwpinou h tou traumatiou h tou teqnhkotos h tou mnhmatos19kai perirranei o kaqaros epi ton akaqarton en th hmera th trith kai en th hmera th ebdomh kai afagnisqhsetai th hmera th ebdomh kai plunei ta imatia autou kai lousetai udati kai akaqartos estai ews esperas20kai anqrwpos os ean mianqh kai mh afagnisqh exoleqreuqhsetai h yuch ekeinh ek mesou ths sunagwghs oti ta agia kuriou emianen oti udwr rantismou ou perierrantisqh ep¢ auton akaqartos estin21kai estai umin nomimon aiwnion kai o perirrainwn udwr rantismou plunei ta imatia autou kai o aptomenos tou udatos tou rantismou akaqartos estai ews esperas22kai pantos ou ean ayhtai autou o akaqartos akaqarton estai kai h yuch h aptomenh akaqartos estai ews esperas

Chapter 20
1kai hlqon oi uioi israhl pasa h sunagwgh eis thn erhmon sin en tw mhni tw prwtw kai katemeinen o laos en kadhs kai eteleuthsen ekei mariam kai etafh ekei2kai ouk hn udwr th sunagwgh kai hqroisqhsan epi mwushn kai aarwn3kai eloidoreito o laos pros mwushn legontes ofelon apeqanomen en th apwleia twn adelfwn hmwn enanti kuriou4kai ina ti anhgagete thn sunagwghn kuriou eis thn erhmon tauthn apokteinai hmas kai ta kthnh hmwn5kai ina ti touto anhgagete hmas ex aiguptou paragenesqai eis ton topon ton ponhron touton topos ou ou speiretai oude sukai oude ampeloi oude roai oude udwr estin piein6kai hlqen mwushs kai aarwn apo proswpou ths sunagwghs epi thn quran ths skhnhs tou marturiou kai epesan epi proswpon kai wfqh h doxa kuriou pros autous7kai elalhsen kurios pros mwushn legwn8labe thn rabdon kai ekklhsiason thn sunagwghn su kai aarwn o adelfos sou kai lalhsate pros thn petran enanti autwn kai dwsei ta udata auths kai exoisete autois udwr ek ths petras kai potieite thn sunagwghn kai ta kthnh autwn9kai elaben mwushs thn rabdon thn apenanti kuriou kaqa sunetaxen kurios10kai exekklhsiasen mwushs kai aarwn thn sunagwghn apenanti ths petras kai eipen pros autous akousate mou oi apeiqeis mh ek ths petras tauths exaxomen umin udwr11kai eparas mwushs thn ceira autou epataxen thn petran th rabdw dis kai exhlqen udwr polu kai epien h sunagwgh kai ta kthnh autwn12kai eipen kurios pros mwushn kai aarwn oti ouk episteusate agiasai me enantion uiwn israhl dia touto ouk eisaxete umeis thn sunagwghn tauthn eis thn ghn hn dedwka autois13touto udwr antilogias oti eloidorhqhsan oi uioi israhl enanti kuriou kai hgiasqh en autois14kai apesteilen mwushs aggelous ek kadhs pros basilea edwm legwn tade legei o adelfos sou israhl su episth panta ton mocqon ton euronta hmas15kai katebhsan oi pateres hmwn eis aigupton kai parwkhsamen en aiguptw hmeras pleious kai ekakwsan hmas oi aiguptioi kai tous pateras hmwn16kai anebohsamen pros kurion kai eishkousen kurios ths fwnhs hmwn kai aposteilas aggelon exhgagen hmas ex aiguptou kai nun esmen en kadhs polei ek merous twn oriwn sou17pareleusomeqa dia ths ghs sou ou dieleusomeqa di¢ agrwn oude di¢ ampelwnwn oude piomeqa udwr ek lakkou sou odw basilikh poreusomeqa ouk ekklinoumen dexia oude euwnuma ews an parelqwmen ta oria sou18kai eipen pros auton edwm ou dieleush di¢ emou ei de mh en polemw exeleusomai eis sunanthsin soi19kai legousin autw oi uioi israhl para to oros pareleusomeqa ean de tou udatos sou piwmen egw te kai ta kthnh dwsw timhn soi alla to pragma ouden estin para to oros pareleusomeqa20o de eipen ou dieleush di¢ emou kai exhlqen edwm eis sunanthsin autw en oclw barei kai en ceiri iscura21kai ouk hqelhsen edwm dounai tw israhl parelqein dia twn oriwn autou kai exeklinen israhl ap¢ autou22kai aphran ek kadhs kai paregenonto oi uioi israhl pasa h sunagwgh eis wr to oros23kai eipen kurios pros mwushn kai aarwn en wr tw orei epi twn oriwn ghs edwm legwn24prosteqhtw aarwn pros ton laon autou oti ou mh eiselqhte eis thn ghn hn dedwka tois uiois israhl dioti parwxunate me epi tou udatos ths loidorias25labe ton aarwn kai eleazar ton uion autou kai anabibason autous eis wr to oros enanti pashs ths sunagwghs26kai ekduson aarwn thn stolhn autou kai enduson eleazar ton uion autou kai aarwn prosteqeis apoqanetw ekei27kai epoihsen mwushs kaqa sunetaxen kurios kai anebibasen auton eis wr to oros enantion pashs ths sunagwghs28kai exedusen aarwn ta imatia autou kai enedusen auta eleazar ton uion autou kai apeqanen aarwn epi ths korufhs tou orous kai katebh mwushs kai eleazar ek tou orous29kai eiden pasa h sunagwgh oti apeluqh aarwn kai eklausan ton aarwn triakonta hmeras pas oikos israhl

Chapter 21
1kai hkousen o cananis basileus arad o katoikwn kata thn erhmon hlqen gar israhl odon aqarin kai epolemhsen pros israhl kai katepronomeusan ex autwn aicmalwsian2kai huxato israhl euchn kuriw kai eipen ean moi paradws ton laon touton upoceirion anaqematiw auton kai tas poleis autou3kai eishkousen kurios ths fwnhs israhl kai paredwken ton cananin upoceirion autou kai aneqematisen auton kai tas poleis autou kai epekalesan to onoma tou topou ekeinou anaqema4kai aparantes ex wr tou orous odon epi qalassan eruqran periekuklwsan ghn edwm kai wligoyuchsen o laos en th odw5kai katelalei o laos pros ton qeon kai kata mwush legontes ina ti exhgages hmas ex aiguptou apokteinai hmas en th erhmw oti ouk estin artos oude udwr h de yuch hmwn proswcqisen en tw artw tw diakenw6kai apesteilen kurios eis ton laon tous ofeis tous qanatountas kai edaknon ton laon kai apeqanen laos polus twn uiwn israhl7kai paragenomenos o laos pros mwushn elegon oti hmartomen oti katelalhsamen kata tou kuriou kai kata sou euxai oun pros kurion kai afeletw af¢ hmwn ton ofin kai huxato mwushs pros kurion peri tou laou8kai eipen kurios pros mwushn poihson seautw ofin kai qes auton epi shmeiou kai estai ean dakh ofis anqrwpon pas o dedhgmenos idwn auton zhsetai9kai epoihsen mwushs ofin calkoun kai esthsen auton epi shmeiou kai egeneto otan edaknen ofis anqrwpon kai epebleyen epi ton ofin ton calkoun kai ezh10kai aphran oi uioi israhl kai parenebalon en wbwq11kai exarantes ex wbwq parenebalon en acelgai ek tou peran en th erhmw h estin kata proswpon mwab kata anatolas hliou12ekeiqen aphran kai parenebalon eis faragga zaret13kai ekeiqen aparantes parenebalon eis to peran arnwn en th erhmw to execon apo twn oriwn twn amorraiwn estin gar arnwn oria mwab ana meson mwab kai ana meson tou amorraiou14dia touto legetai en bibliw polemos tou kuriou thn zwob eflogisen kai tous ceimarrous arnwn15kai tous ceimarrous katesthsen katoikisai hr kai proskeitai tois oriois mwab16kai ekeiqen to frear touto estin to frear o eipen kurios pros mwushn sunagage ton laon kai dwsw autois udwr piein17tote hsen israhl to asma touto epi tou freatos exarcete autw18frear wruxan auto arcontes exelatomhsan auto basileis eqnwn en th basileia autwn en tw kurieusai autwn kai apo freatos eis manqanain19kai apo manqanain eis naalihl kai apo naalihl eis bamwq20kai apo bamwq eis naphn h estin en tw pediw mwab apo korufhs tou lelaxeumenou to blepon kata proswpon ths erhmou21kai apesteilen mwushs presbeis pros shwn basilea amorraiwn logois eirhnikois legwn22pareleusomeqa dia ths ghs sou th odw poreusomeqa ouk ekklinoumen oute eis agron oute eis ampelwna ou piomeqa udwr ek freatos sou odw basilikh poreusomeqa ews parelqwmen ta oria sou23kai ouk edwken shwn tw israhl parelqein dia twn oriwn autou kai sunhgagen shwn panta ton laon autou kai exhlqen parataxasqai tw israhl eis thn erhmon kai hlqen eis iassa kai paretaxato tw israhl24kai epataxen auton israhl fonw macairhs kai katekurieusan ths ghs autou apo arnwn ews iabok ews uiwn amman oti iazhr oria uiwn ammwn estin25kai elaben israhl pasas tas poleis tautas kai katwkhsen israhl en pasais tais polesin twn amorraiwn en esebwn kai en pasais tais sugkurousais auth26estin gar esebwn polis shwn tou basilews twn amorraiwn kai outos epolemhsen basilea mwab to proteron kai elabon pasan thn ghn autou apo arohr ews arnwn27dia touto erousin oi ainigmatistai elqete eis esebwn ina oikodomhqh kai kataskeuasqh polis shwn28oti pur exhlqen ex esebwn flox ek polews shwn kai katefagen ews mwab kai katepien sthlas arnwn29ouai soi mwab apwlou laos camws apedoqhsan oi uioi autwn diaswzesqai kai ai qugateres autwn aicmalwtoi tw basilei twn amorraiwn shwn30kai to sperma autwn apoleitai esebwn ews daibwn kai ai gunaikes eti prosexekausan pur epi mwab31katwkhsen de israhl en pasais tais polesin twn amorraiwn32kai apesteilen mwushs kataskeyasqai thn iazhr kai katelabonto authn kai tas kwmas auths kai exebalon ton amorraion ton katoikounta ekei33kai epistreyantes anebhsan odon thn eis basan kai exhlqen wg basileus ths basan eis sunanthsin autois kai pas o laos autou eis polemon eis edrai+n34kai eipen kurios pros mwushn mh fobhqhs auton oti eis tas ceiras sou paradedwka auton kai panta ton laon autou kai pasan thn ghn autou kai poihseis autw kaqws epoihsas tw shwn basilei twn amorraiwn os katwkei en esebwn35kai epataxen auton kai tous uious autou kai panta ton laon autou ews tou mh katalipein autou zwgreian kai eklhronomhsan thn ghn autwn

Chapter 22
1kai aparantes oi uioi israhl parenebalon epi dusmwn mwab para ton iordanhn kata iericw2kai idwn balak uios sepfwr panta osa epoihsen israhl tw amorraiw3kai efobhqh mwab ton laon sfodra oti polloi hsan kai proswcqisen mwab apo proswpou uiwn israhl4kai eipen mwab th gerousia madiam nun ekleixei h sunagwgh auth pantas tous kuklw hmwn ws ekleixai o moscos ta clwra ek tou pediou kai balak uios sepfwr basileus mwab hn kata ton kairon ekeinon5kai apesteilen presbeis pros balaam uion bewr faqoura o estin epi tou potamou ghs uiwn laou autou kalesai auton legwn idou laos exelhluqen ex aiguptou kai idou katekaluyen thn oyin ths ghs kai outos egkaqhtai ecomenos mou6kai nun deuro arasai moi ton laon touton oti iscuei outos h hmeis ean dunwmeqa pataxai ex autwn kai ekbalw autous ek ths ghs oti oida ous ean euloghshs su euloghntai kai ous ean katarash su kekathrantai7kai eporeuqh h gerousia mwab kai h gerousia madiam kai ta manteia en tais cersin autwn kai hlqon pros balaam kai eipan autw ta rhmata balak8kai eipen pros autous katalusate autou thn nukta kai apokriqhsomai umin pragmata a ean lalhsh kurios pros me kai katemeinan oi arcontes mwab para balaam9kai hlqen o qeos pros balaam kai eipen autw ti oi anqrwpoi outoi para soi10kai eipen balaam pros ton qeon balak uios sepfwr basileus mwab apesteilen autous pros me legwn11idou laos exelhluqen ex aiguptou kai idou kekalufen thn oyin ths ghs kai outos egkaqhtai ecomenos mou kai nun deuro arasai moi auton ei ara dunhsomai pataxai auton kai ekbalw auton apo ths ghs12kai eipen o qeos pros balaam ou poreush met¢ autwn oude katarash ton laon estin gar euloghmenos13kai anastas balaam to prwi eipen tois arcousin balak apotrecete pros ton kurion umwn ouk afihsin me o qeos poreuesqai meq¢ umwn14kai anastantes oi arcontes mwab hlqon pros balak kai eipan ou qelei balaam poreuqhnai meq¢ hmwn15kai proseqeto balak eti aposteilai arcontas pleious kai entimoterous toutwn16kai hlqon pros balaam kai legousin autw tade legei balak o tou sepfwr axiw se mh oknhshs elqein pros me17entimws gar timhsw se kai osa ean eiphs poihsw soi kai deuro epikatarasai moi ton laon touton18kai apekriqh balaam kai eipen tois arcousin balak ean dw moi balak plhrh ton oikon autou arguriou kai crusiou ou dunhsomai parabhnai to rhma kuriou tou qeou poihsai auto mikron h mega en th dianoia mou19kai nun upomeinate autou kai umeis thn nukta tauthn kai gnwsomai ti prosqhsei kurios lalhsai pros me20kai hlqen o qeos pros balaam nuktos kai eipen autw ei kalesai se pareisin oi anqrwpoi outoi anastas akolouqhson autois alla to rhma o an lalhsw pros se touto poihseis21kai anastas balaam to prwi epesaxen thn onon autou kai eporeuqh meta twn arcontwn mwab22kai wrgisqh qumw o qeos oti eporeuqh autos kai anesth o aggelos tou qeou endiaballein auton kai autos epibebhkei epi ths onou autou kai duo paides autou met¢ autou23kai idousa h onos ton aggelon tou qeou anqesthkota en th odw kai thn romfaian espasmenhn en th ceiri autou kai exeklinen h onos ek ths odou kai eporeueto eis to pedion kai epataxen thn onon th rabdw tou euqunai authn en th odw24kai esth o aggelos tou qeou en tais aulaxin twn ampelwn fragmos enteuqen kai fragmos enteuqen25kai idousa h onos ton aggelon tou qeou proseqliyen eauthn pros ton toicon kai apeqliyen ton poda balaam kai proseqeto eti mastixai authn26kai proseqeto o aggelos tou qeou kai apelqwn upesth en topw stenw eis on ouk hn ekklinai dexian oude aristeran27kai idousa h onos ton aggelon tou qeou sunekaqisen upokatw balaam kai equmwqh balaam kai etupten thn onon th rabdw28kai hnoixen o qeos to stoma ths onou kai legei tw balaam ti epoihsa soi oti pepaikas me touto triton29kai eipen balaam th onw oti empepaicas moi kai ei eicon macairan en th ceiri mou hdh an exekenthsa se30kai legei h onos tw balaam ouk egw h onos sou ef¢ hs epebaines apo neothtos sou ews ths shmeron hmeras mh uperorasei uperidousa epoihsa soi outws o de eipen ouci31apekaluyen de o qeos tous ofqalmous balaam kai ora ton aggelon kuriou anqesthkota en th odw kai thn macairan espasmenhn en th ceiri autou kai kuyas prosekunhsen tw proswpw autou32kai eipen autw o aggelos tou qeou dia ti epataxas thn onon sou touto triton kai idou egw exhlqon eis diabolhn sou oti ouk asteia h odos sou enantion mou33kai idousa me h onos exeklinen ap¢ emou triton touto kai ei mh exeklinen nun oun se men apekteina ekeinhn de periepoihsamhn34kai eipen balaam tw aggelw kuriou hmarthka ou gar hpistamhn oti su moi anqesthkas en th odw eis sunanthsin kai nun ei mh soi areskei apostrafhsomai35kai eipen o aggelos tou qeou pros balaam sumporeuqhti meta twn anqrwpwn plhn to rhma o ean eipw pros se touto fulaxh lalhsai kai eporeuqh balaam meta twn arcontwn balak36kai akousas balak oti hkei balaam exhlqen eis sunanthsin autw eis polin mwab h estin epi twn oriwn arnwn o estin ek merous twn oriwn37kai eipen balak pros balaam ouci apesteila pros se kalesai se dia ti ouk hrcou pros me ontws ou dunhsomai timhsai se38kai eipen balaam pros balak idou hkw pros se nun dunatos esomai lalhsai ti to rhma o ean balh o qeos eis to stoma mou touto lalhsw39kai eporeuqh balaam meta balak kai hlqon eis poleis epaulewn40kai equsen balak probata kai moscous kai apesteilen tw balaam kai tois arcousi tois met¢ autou41kai egenhqh prwi kai paralabwn balak ton balaam anebibasen auton epi thn sthlhn tou baal kai edeixen autw ekeiqen meros ti tou laou

Chapter 23
1kai eipen balaam tw balak oikodomhson moi entauqa epta bwmous kai etoimason moi entauqa epta moscous kai epta krious2kai epoihsen balak on tropon eipen autw balaam kai anhnegken moscon kai krion epi ton bwmon3kai eipen balaam pros balak parasthqi epi ths qusias sou kai poreusomai ei moi faneitai o qeos en sunanthsei kai rhma o ean moi deixh anaggelw soi kai paresth balak epi ths qusias autou kai balaam eporeuqh eperwthsai ton qeon kai eporeuqh euqeian4kai efanh o qeos tw balaam kai eipen pros auton balaam tous epta bwmous htoimasa kai anebibasa moscon kai krion epi ton bwmon5kai enebalen o qeos rhma eis to stoma balaam kai eipen epistrafeis pros balak outws lalhseis6kai apestrafh pros auton kai ode efeisthkei epi twn olokautwmatwn autou kai pantes oi arcontes mwab met¢ autou7kai egenhqh pneuma qeou ep¢ autw kai analabwn thn parabolhn autou eipen ek mesopotamias metepemyato me balak basileus mwab ex orewn ap¢ anatolwn legwn deuro arasai moi ton iakwb kai deuro epikatarasai moi ton israhl8ti araswmai on mh kataratai kurios h ti kataraswmai on mh kataratai o qeos9oti apo korufhs orewn oyomai auton kai apo bounwn prosnohsw auton idou laos monos katoikhsei kai en eqnesin ou sullogisqhsetai10tis exhkribasato to sperma iakwb kai tis exariqmhsetai dhmous israhl apoqanoi h yuch mou en yucais dikaiwn kai genoito to sperma mou ws to sperma toutwn11kai eipen balak pros balaam ti pepoihkas moi eis katarasin ecqrwn mou keklhka se kai idou euloghkas eulogian12kai eipen balaam pros balak ouci osa ean embalh o qeos eis to stoma mou touto fulaxw lalhsai13kai eipen pros auton balak deuro eti met¢ emou eis topon allon ex wn ouk oyh auton ekeiqen all¢ h meros ti autou oyh pantas de ou mh idhs kai katarasai moi auton ekeiqen14kai parelaben auton eis agrou skopian epi korufhn lelaxeumenou kai wkodomhsen ekei epta bwmous kai anebibasen moscon kai krion epi ton bwmon15kai eipen balaam pros balak parasthqi epi ths qusias sou egw de poreusomai eperwthsai ton qeon16kai sunhnthsen o qeos tw balaam kai enebalen rhma eis to stoma autou kai eipen apostrafhti pros balak kai tade lalhseis17kai apestrafh pros auton kai ode efeisthkei epi ths olokautwsews autou kai pantes oi arcontes mwab met¢ autou kai eipen autw balak ti elalhsen kurios18kai analabwn thn parabolhn autou eipen anasthqi balak kai akoue enwtisai martus uios sepfwr19ouc ws anqrwpos o qeos diarthqhnai oude ws uios anqrwpou apeilhqhnai autos eipas ouci poihsei lalhsei kai ouci emmenei20idou eulogein pareilhmmai euloghsw kai ou mh apostreyw21ouk estai mocqos en iakwb oude ofqhsetai ponos en israhl kurios o qeos autou met¢ autou ta endoxa arcontwn en autw22qeos o exagagwn autous ex aiguptou ws doxa monokerwtos autw23ou gar estin oiwnismos en iakwb oude manteia en israhl kata kairon rhqhsetai iakwb kai tw israhl ti epitelesei o qeos24idou laos ws skumnos anasthsetai kai ws lewn gauriwqhsetai ou koimhqhsetai ews fagh qhran kai aima traumatiwn pietai25kai eipen balak pros balaam oute katarais katarash moi auton oute eulogwn mh euloghshs auton26kai apokriqeis balaam eipen tw balak ouk elalhsa soi legwn to rhma o ean lalhsh o qeos touto poihsw27kai eipen balak pros balaam deuro paralabw se eis topon allon ei aresei tw qew kai katarasai moi auton ekeiqen28kai parelaben balak ton balaam epi korufhn tou fogwr to parateinon eis thn erhmon29kai eipen balaam pros balak oikodomhson moi wde epta bwmous kai etoimason moi wde epta moscous kai epta krious30kai epoihsen balak kaqaper eipen autw balaam kai anhnegken moscon kai krion epi ton bwmon

Chapter 24
1kai idwn balaam oti kalon estin enanti kuriou eulogein ton israhl ouk eporeuqh kata to eiwqos eis sunanthsin tois oiwnois kai apestreyen to proswpon autou eis thn erhmon2kai exaras balaam tous ofqalmous autou kaqora ton israhl estratopedeukota kata fulas kai egeneto pneuma qeou en autw3kai analabwn thn parabolhn autou eipen fhsin balaam uios bewr fhsin o anqrwpos o alhqinws orwn4fhsin akouwn logia qeou ostis orasin qeou eiden en upnw apokekalummenoi oi ofqalmoi autou5ws kaloi sou oi oikoi iakwb ai skhnai sou israhl6wsei napai skiazousai kai wsei paradeisoi epi potamwn kai wsei skhnai as ephxen kurios wsei kedroi par¢ udata7exeleusetai anqrwpos ek tou spermatos autou kai kurieusei eqnwn pollwn kai uywqhsetai h gwg basileia autou kai auxhqhsetai h basileia autou8qeos wdhghsen auton ex aiguptou ws doxa monokerwtos autw edetai eqnh ecqrwn autou kai ta pach autwn ekmueliei kai tais bolisin autou katatoxeusei ecqron9katakliqeis anepausato ws lewn kai ws skumnos tis anasthsei auton oi eulogountes se euloghntai kai oi katarwmenoi se kekathrantai10kai equmwqh balak epi balaam kai sunekrothsen tais cersin autou kai eipen balak pros balaam katarasqai ton ecqron mou keklhka se kai idou eulogwn euloghsas triton touto11nun oun feuge eis ton topon sou eipa timhsw se kai nun esterhsen se kurios ths doxhs12kai eipen balaam pros balak ouci kai tois aggelois sou ous apesteilas pros me elalhsa legwn13ean moi dw balak plhrh ton oikon autou arguriou kai crusiou ou dunhsomai parabhnai to rhma kuriou poihsai auto ponhron h kalon par¢ emautou osa ean eiph o qeos tauta erw14kai nun idou apotrecw eis ton topon mou deuro sumbouleusw soi ti poihsei o laos outos ton laon sou ep¢ escatou twn hmerwn15kai analabwn thn parabolhn autou eipen fhsin balaam uios bewr fhsin o anqrwpos o alhqinws orwn16akouwn logia qeou epistamenos episthmhn para uyistou kai orasin qeou idwn en upnw apokekalummenoi oi ofqalmoi autou17deixw autw kai ouci nun makarizw kai ouk eggizei anatelei astron ex iakwb kai anasthsetai anqrwpos ex israhl kai qrausei tous archgous mwab kai pronomeusei pantas uious shq18kai estai edwm klhronomia kai estai klhronomia hsau o ecqros autou kai israhl epoihsen en iscui19kai exegerqhsetai ex iakwb kai apolei swzomenon ek polews20kai idwn ton amalhk kai analabwn thn parabolhn autou eipen arch eqnwn amalhk kai to sperma autwn apoleitai21kai idwn ton kainaion kai analabwn thn parabolhn autou eipen iscura h katoikia sou kai ean qhs en petra thn nossian sou22kai ean genhtai tw bewr neossia panourgias assurioi se aicmalwteusousin23kai idwn ton wg kai analabwn thn parabolhn autou eipen w w tis zhsetai otan qh tauta o qeos24kai exeleusetai ek ceiros kitiaiwn kai kakwsousin assour kai kakwsousin ebraious kai autoi omoqumadon apolountai25kai anastas balaam aphlqen apostrafeis eis ton topon autou kai balak aphlqen pros eauton

Chapter 25
1kai katelusen israhl en sattin kai ebebhlwqh o laos ekporneusai eis tas qugateras mwab2kai ekalesan autous epi tais qusiais twn eidwlwn autwn kai efagen o laos twn qusiwn autwn kai prosekunhsan tois eidwlois autwn3kai etelesqh israhl tw beelfegwr kai wrgisqh qumw kurios tw israhl4kai eipen kurios tw mwush labe pantas tous archgous tou laou kai paradeigmatison autous kuriw apenanti tou hliou kai apostrafhsetai orgh qumou kuriou apo israhl5kai eipen mwushs tais fulais israhl apokteinate ekastos ton oikeion autou ton tetelesmenon tw beelfegwr6kai idou anqrwpos twn uiwn israhl elqwn proshgagen ton adelfon autou pros thn madianitin enantion mwush kai enanti pashs sunagwghs uiwn israhl autoi de eklaion para thn quran ths skhnhs tou marturiou7kai idwn finees uios eleazar uiou aarwn tou ierews exanesth ek mesou ths sunagwghs kai labwn seiromasthn en th ceiri8eishlqen opisw tou anqrwpou tou israhlitou eis thn kaminon kai apekenthsen amfoterous ton te anqrwpon ton israhlithn kai thn gunaika dia ths mhtras auths kai epausato h plhgh apo uiwn israhl9kai egenonto oi teqnhkotes en th plhgh tessares kai eikosi ciliades10kai elalhsen kurios pros mwushn legwn11finees uios eleazar uiou aarwn tou ierews katepausen ton qumon mou apo uiwn israhl en tw zhlwsai mou ton zhlon en autois kai ouk exanhlwsa tous uious israhl en tw zhlw mou12outws eipon idou egw didwmi autw diaqhkhn eirhnhs13kai estai autw kai tw spermati autou met¢ auton diaqhkh ierateias aiwnia anq¢ wn ezhlwsen tw qew autou kai exilasato peri twn uiwn israhl14to de onoma tou anqrwpou tou israhlitou tou peplhgotos os eplhgh meta ths madianitidos zambri uios salw arcwn oikou patrias twn sumewn15kai onoma th gunaiki th madianitidi th peplhguia casbi qugathr sour arcontos eqnous ommwq oikou patrias estin twn madian16kai elalhsen kurios pros mwushn legwn lalhson tois uiois israhl legwn17ecqrainete tois madihnaiois kai pataxate autous18oti ecqrainousin autoi umin en doliothti osa doliousin umas dia fogwr kai dia casbi qugatera arcontos madian adelfhn autwn thn peplhguian en th hmera ths plhghs dia fogwr

Chapter 26
1kai egeneto meta thn plhghn kai elalhsen kurios pros mwushn kai pros eleazar ton ierea legwn2labe thn archn pashs sunagwghs uiwn israhl apo eikosaetous kai epanw kat¢ oikous patriwn autwn pas o ekporeuomenos parataxasqai en israhl3kai elalhsen mwushs kai eleazar o iereus en arabwq mwab epi tou iordanou kata iericw legwn4apo eikosaetous kai epanw on tropon sunetaxen kurios tw mwush kai oi uioi israhl oi exelqontes ex aiguptou5roubhn prwtotokos israhl uioi de roubhn enwc kai dhmos tou enwc tw fallou dhmos tou falloui6tw asrwn dhmos tou asrwni tw carmi dhmos tou carmi7outoi dhmoi roubhn kai egeneto h episkeyis autwn treis kai tessarakonta ciliades kai eptakosioi kai triakonta8kai uioi fallou eliab9kai uioi eliab namouhl kai daqan kai abirwn outoi epiklhtoi ths sunagwghs outoi eisin oi episustantes epi mwushn kai aarwn en th sunagwgh kore en th episustasei kuriou10kai anoixasa h gh to stoma auths katepien autous kai kore en tw qanatw ths sunagwghs autou ote katefagen to pur tous penthkonta kai diakosious kai egenhqhsan en shmeiw11oi de uioi kore ouk apeqanon12kai oi uioi sumewn o dhmos twn uiwn sumewn tw namouhl dhmos o namouhli tw iamin dhmos o iamini tw iacin dhmos o iacini13tw zara dhmos o zarai+ tw saoul dhmos o saouli14outoi dhmoi sumewn ek ths episkeyews autwn duo kai eikosi ciliades kai diakosioi15uioi de iouda hr kai aunan kai apeqanen hr kai aunan en gh canaan16egenonto de oi uioi iouda kata dhmous autwn tw shlwn dhmos o shlwni tw fares dhmos o fares tw zara dhmos o zarai+17kai egenonto uioi fares tw asrwn dhmos o asrwni tw iamoun dhmos o iamouni18outoi dhmoi tw iouda kata thn episkophn autwn ex kai ebdomhkonta ciliades kai pentakosioi19kai uioi issacar kata dhmous autwn tw qwla dhmos o qwlai+ tw foua dhmos o fouai+20tw iasoub dhmos o iasoubi tw samaran dhmos o samarani21outoi dhmoi issacar ex episkeyews autwn tessares kai exhkonta ciliades kai triakosioi22uioi zaboulwn kata dhmous autwn tw sared dhmos o saredi tw allwn dhmos o allwni tw allhl dhmos o allhli23outoi dhmoi zaboulwn ex episkeyews autwn exhkonta ciliades kai pentakosioi24uioi gad kata dhmous autwn tw safwn dhmos o safwni tw aggi dhmos o aggi tw souni dhmos o souni25tw azeni dhmos o azeni tw addi dhmos o addi26tw aroadi dhmos o aroadi tw arihl dhmos o arihli27outoi dhmoi uiwn gad ex episkeyews autwn tessarakonta ciliades kai pentakosioi28uioi ashr kata dhmous autwn tw iamin dhmos o iamini tw iesou dhmos o iesoui tw baria dhmos o bariai+29tw cober dhmos o coberi tw melcihl dhmos o melcihli30kai to onoma qugatros ashr sara31outoi dhmoi ashr ex episkeyews autwn treis kai penthkonta ciliades kai tetrakosioi32uioi iwshf kata dhmous autwn manassh kai efraim33uioi manassh tw macir dhmos o maciri kai macir egennhsen ton galaad tw galaad dhmos o galaadi34kai outoi uioi galaad tw aciezer dhmos o aciezeri tw celeg dhmos o celegi35tw esrihl dhmos o esrihli tw sucem dhmos o sucemi36tw sumaer dhmos o sumaeri kai tw ofer dhmos o oferi37kai tw salpaad uiw ofer ouk egenonto autw uioi all¢ h qugateres kai tauta ta onomata twn qugaterwn salpaad mala kai noua kai egla kai melca kai qersa38outoi dhmoi manassh ex episkeyews autwn duo kai penthkonta ciliades kai eptakosioi39kai outoi uioi efraim tw soutala dhmos o soutalai+ tw tanac dhmos o tanaci40outoi uioi soutala tw eden dhmos o edeni41outoi dhmoi efraim ex episkeyews autwn duo kai triakonta ciliades kai pentakosioi outoi dhmoi uiwn iwshf kata dhmous autwn42uioi beniamin kata dhmous autwn tw bale dhmos o balei+ tw asubhr dhmos o asubhri tw iaciran dhmos o iacirani43tw swfan dhmos o swfani44kai egenonto oi uioi bale adar kai noeman tw adar dhmos o adari tw noeman dhmos o noemani45outoi uioi beniamin kata dhmous autwn ex episkeyews autwn pente kai tessarakonta ciliades kai exakosioi46kai uioi dan kata dhmous autwn tw sami dhmos o sami outoi dhmoi dan kata dhmous autwn47pantes oi dhmoi sami kat¢ episkophn autwn tessares kai exhkonta ciliades kai tetrakosioi48uioi nefqali kata dhmous autwn tw asihl dhmos o asihli tw gauni dhmos o gauni49tw ieser dhmos o ieseri tw sellhm dhmos o sellhmi50outoi dhmoi nefqali ex episkeyews autwn pente kai tessarakonta ciliades kai tetrakosioi51auth h episkeyis uiwn israhl exakosiai ciliades kai cilioi kai eptakosioi kai triakonta52kai elalhsen kurios pros mwushn legwn53toutois merisqhsetai h gh klhronomein ex ariqmou onomatwn54tois pleiosin pleonaseis thn klhronomian kai tois elattosin elattwseis thn klhronomian autwn ekastw kaqws epeskephsan doqhsetai h klhronomia autwn55dia klhrwn merisqhsetai h gh tois onomasin kata fulas patriwn autwn klhronomhsousin56ek tou klhrou merieis thn klhronomian autwn ana meson pollwn kai oligwn57kai uioi leui kata dhmous autwn tw gedswn dhmos o gedswni tw kaaq dhmos o kaaqi tw merari dhmos o merari58outoi dhmoi uiwn leui dhmos o lobeni dhmos o cebrwni dhmos o kore kai dhmos o mousi kai kaaq egennhsen ton amram59kai to onoma ths gunaikos autou iwcabed qugathr leui h eteken toutous tw leui en aiguptw kai eteken tw amram ton aarwn kai mwushn kai mariam thn adelfhn autwn60kai egennhqhsan tw aarwn o te nadab kai abioud kai eleazar kai iqamar61kai apeqanen nadab kai abioud en tw prosferein autous pur allotrion enanti kuriou en th erhmw sina62kai egenhqhsan ex episkeyews autwn treis kai eikosi ciliades pan arsenikon apo mhniaiou kai epanw ou gar sunepeskephsan en mesw uiwn israhl oti ou didotai autois klhros en mesw uiwn israhl63kai auth h episkeyis mwush kai eleazar tou ierews oi epeskeyanto tous uious israhl en arabwq mwab epi tou iordanou kata iericw64kai en toutois ouk hn anqrwpos twn epeskemmenwn upo mwush kai aarwn ous epeskeyanto tous uious israhl en th erhmw sina65oti eipen kurios autois qanatw apoqanountai en th erhmw kai ou kateleifqh ex autwn oude eis plhn caleb uios iefonnh kai ihsous o tou nauh

Chapter 27
1kai proselqousai ai qugateres salpaad uiou ofer uiou galaad uiou macir tou dhmou manassh twn uiwn iwshf kai tauta ta onomata autwn mala kai noua kai egla kai melca kai qersa2kai stasai enanti mwush kai enanti eleazar tou ierews kai enanti twn arcontwn kai enanti pashs sunagwghs epi ths quras ths skhnhs tou marturiou legousin3o pathr hmwn apeqanen en th erhmw kai autos ouk hn en mesw ths sunagwghs ths episustashs enanti kuriou en th sunagwgh kore oti dia amartian autou apeqanen kai uioi ouk egenonto autw4mh exaleifqhtw to onoma tou patros hmwn ek mesou tou dhmou autou oti ouk estin autw uios dote hmin katascesin en mesw adelfwn patros hmwn5kai proshgagen mwushs thn krisin autwn enanti kuriou6kai elalhsen kurios pros mwushn legwn7orqws qugateres salpaad lelalhkasin doma dwseis autais katascesin klhronomias en mesw adelfwn patros autwn kai periqhseis ton klhron tou patros autwn autais8kai tois uiois israhl lalhseis legwn anqrwpos ean apoqanh kai uios mh h autw periqhsete thn klhronomian autou th qugatri autou9ean de mh h qugathr autw dwsete thn klhronomian tw adelfw autou10ean de mh wsin autw adelfoi dwsete thn klhronomian tw adelfw tou patros autou11ean de mh wsin adelfoi tou patros autou dwsete thn klhronomian tw oikeiw tw eggista autou ek ths fulhs autou klhronomhsei ta autou kai estai touto tois uiois israhl dikaiwma krisews kaqa sunetaxen kurios tw mwush12kai eipen kurios pros mwushn anabhqi eis to oros to en tw peran touto oros nabau kai ide thn ghn canaan hn egw didwmi tois uiois israhl en katascesei13kai oyei authn kai prosteqhsh pros ton laon sou kai su kaqa proseteqh aarwn o adelfos sou en wr tw orei14dioti parebhte to rhma mou en th erhmw sin en tw antipiptein thn sunagwghn agiasai me ouc hgiasate me epi tw udati enanti autwn touto estin udwr antilogias kadhs en th erhmw sin15kai eipen mwushs pros kurion16episkeyasqw kurios o qeos twn pneumatwn kai pashs sarkos anqrwpon epi ths sunagwghs tauths17ostis exeleusetai pro proswpou autwn kai ostis eiseleusetai pro proswpou autwn kai ostis exaxei autous kai ostis eisaxei autous kai ouk estai h sunagwgh kuriou wsei probata ois ouk estin poimhn18kai elalhsen kurios pros mwushn legwn labe pros seauton ton ihsoun uion nauh anqrwpon os ecei pneuma en eautw kai epiqhseis tas ceiras sou ep¢ auton19kai sthseis auton enanti eleazar tou ierews kai entelh autw enanti pashs sunagwghs kai entelh peri autou enantion autwn20kai dwseis ths doxhs sou ep¢ auton opws an eisakouswsin autou oi uioi israhl21kai enanti eleazar tou ierews sthsetai kai eperwthsousin auton thn krisin twn dhlwn enanti kuriou epi tw stomati autou exeleusontai kai epi tw stomati autou eiseleusontai autos kai oi uioi israhl omoqumadon kai pasa h sunagwgh22kai epoihsen mwushs kaqa eneteilato autw kurios kai labwn ton ihsoun esthsen auton enantion eleazar tou ierews kai enanti pashs sunagwghs23kai epeqhken tas ceiras autou ep¢ auton kai sunesthsen auton kaqaper sunetaxen kurios tw mwush

Chapter 28
1kai elalhsen kurios pros mwushn legwn2enteilai tois uiois israhl kai ereis pros autous legwn ta dwra mou domata mou karpwmata mou eis osmhn euwdias diathrhsete prosferein emoi en tais eortais mou3kai ereis pros autous tauta ta karpwmata osa prosaxete kuriw amnous eniausious amwmous duo thn hmeran eis olokautwsin endelecws4ton amnon ton ena poihseis to prwi kai ton amnon ton deuteron poihseis to pros esperan5kai poihseis to dekaton tou oifi semidalin eis qusian anapepoihmenhn en elaiw en tetartw tou in6olokautwma endelecismou h genomenh en tw orei sina eis osmhn euwdias kuriw7kai spondhn autou to tetarton tou in tw amnw tw eni en tw agiw speiseis spondhn sikera kuriw8kai ton amnon ton deuteron poihseis to pros esperan kata thn qusian autou kai kata thn spondhn autou poihsete eis osmhn euwdias kuriw9kai th hmera twn sabbatwn prosaxete duo amnous eniausious amwmous kai duo dekata semidalews anapepoihmenhs en elaiw eis qusian kai spondhn10olokautwma sabbatwn en tois sabbatois epi ths olokautwsews ths dia pantos kai thn spondhn autou11kai en tais neomhniais prosaxete olokautwmata tw kuriw moscous ek bown duo kai krion ena amnous eniausious epta amwmous12tria dekata semidalews anapepoihmenhs en elaiw tw moscw tw eni kai duo dekata semidalews anapepoihmenhs en elaiw tw kriw tw eni13dekaton semidalews anapepoihmenhs en elaiw tw amnw tw eni qusian osmhn euwdias karpwma kuriw14h spondh autwn to hmisu tou in estai tw moscw tw eni kai to triton tou in estai tw kriw tw eni kai to tetarton tou in estai tw amnw tw eni oinou touto olokautwma mhna ek mhnos eis tous mhnas tou eniautou15kai cimaron ex aigwn ena peri amartias kuriw epi ths olokautwsews ths dia pantos poihqhsetai kai h spondh autou16kai en tw mhni tw prwtw tessareskaidekath hmera tou mhnos pasca kuriw17kai th pentekaidekath hmera tou mhnos toutou eorth epta hmeras azuma edesqe18kai h hmera h prwth epiklhtos agia estai umin pan ergon latreuton ou poihsete19kai prosaxete olokautwmata karpwmata kuriw moscous ek bown duo krion ena epta amnous eniausious amwmoi esontai umin20kai h qusia autwn semidalis anapepoihmenh en elaiw tria dekata tw moscw tw eni kai duo dekata tw kriw tw eni21dekaton dekaton poihseis tw amnw tw eni tois epta amnois22kai cimaron ex aigwn ena peri amartias exilasasqai peri umwn23plhn ths olokautwsews ths dia pantos ths prwinhs o estin olokautwma endelecismou24tauta kata tauta poihsete thn hmeran eis tas epta hmeras dwron karpwma eis osmhn euwdias kuriw epi tou olokautwmatos tou dia pantos poihseis thn spondhn autou25kai h hmera h ebdomh klhth agia estai umin pan ergon latreuton ou poihsete en auth26kai th hmera twn newn otan prosferhte qusian nean kuriw twn ebdomadwn epiklhtos agia estai umin pan ergon latreuton ou poihsete27kai prosaxete olokautwmata eis osmhn euwdias kuriw moscous ek bown duo krion ena epta amnous eniausious amwmous28h qusia autwn semidalis anapepoihmenh en elaiw tria dekata tw moscw tw eni kai duo dekata tw kriw tw eni29dekaton dekaton tw amnw tw eni tois epta amnois30kai cimaron ex aigwn ena peri amartias exilasasqai peri umwn31plhn tou olokautwmatos tou dia pantos kai thn qusian autwn poihsete moi amwmoi esontai umin kai tas spondas autwn

Chapter 29
1kai tw mhni tw ebdomw mia tou mhnos epiklhtos agia estai umin pan ergon latreuton ou poihsete hmera shmasias estai umin2kai poihsete olokautwmata eis osmhn euwdias kuriw moscon ena ek bown krion ena amnous eniausious epta amwmous3h qusia autwn semidalis anapepoihmenh en elaiw tria dekata tw moscw tw eni kai duo dekata tw kriw tw eni4dekaton dekaton tw amnw tw eni tois epta amnois5kai cimaron ex aigwn ena peri amartias exilasasqai peri umwn6plhn twn olokautwmatwn ths noumhnias kai ai qusiai autwn kai ai spondai autwn kai to olokautwma to dia pantos kai ai qusiai autwn kai ai spondai autwn kata thn sugkrisin autwn eis osmhn euwdias kuriw7kai th dekath tou mhnos toutou epiklhtos agia estai umin kai kakwsete tas yucas umwn kai pan ergon ou poihsete8kai prosoisete olokautwmata eis osmhn euwdias karpwmata kuriw moscon ena ek bown krion ena amnous eniausious epta amwmoi esontai umin9h qusia autwn semidalis anapepoihmenh en elaiw tria dekata tw moscw tw eni kai duo dekata tw kriw tw eni10dekaton dekaton tw amnw tw eni eis tous epta amnous11kai cimaron ex aigwn ena peri amartias exilasasqai peri umwn plhn to peri ths amartias ths exilasews kai h olokautwsis h dia pantos h qusia auths kai h spondh auths kata thn sugkrisin eis osmhn euwdias karpwma kuriw12kai th pentekaidekath hmera tou mhnos tou ebdomou toutou epiklhtos agia estai umin pan ergon latreuton ou poihsete kai eortasete authn eorthn kuriw epta hmeras13kai prosaxete olokautwmata karpwmata eis osmhn euwdias kuriw th hmera th prwth moscous ek bown treis kai deka krious duo amnous eniausious deka tessaras amwmoi esontai14ai qusiai autwn semidalis anapepoihmenh en elaiw tria dekata tw moscw tw eni tois triskaideka moscois kai duo dekata tw kriw tw eni epi tous duo krious15dekaton dekaton tw amnw tw eni epi tous tessaras kai deka amnous16kai cimaron ex aigwn ena peri amartias plhn ths olokautwsews ths dia pantos ai qusiai autwn kai ai spondai autwn17kai th hmera th deutera moscous dwdeka krious duo amnous eniausious tessaras kai deka amwmous18h qusia autwn kai h spondh autwn tois moscois kai tois kriois kai tois amnois kata ariqmon autwn kata thn sugkrisin autwn19kai cimaron ex aigwn ena peri amartias plhn ths olokautwsews ths dia pantos ai qusiai autwn kai ai spondai autwn20th hmera th trith moscous endeka krious duo amnous eniausious tessaras kai deka amwmous21h qusia autwn kai h spondh autwn tois moscois kai tois kriois kai tois amnois kata ariqmon autwn kata thn sugkrisin autwn22kai cimaron ex aigwn ena peri amartias plhn ths olokautwsews ths dia pantos ai qusiai autwn kai ai spondai autwn23th hmera th tetarth moscous deka krious duo amnous eniausious tessaras kai deka amwmous24ai qusiai autwn kai ai spondai autwn tois moscois kai tois kriois kai tois amnois kata ariqmon autwn kata thn sugkrisin autwn25kai cimaron ex aigwn ena peri amartias plhn ths olokautwsews ths dia pantos ai qusiai autwn kai ai spondai autwn26th hmera th pempth moscous ennea krious duo amnous eniausious tessaras kai deka amwmous27ai qusiai autwn kai ai spondai autwn tois moscois kai tois kriois kai tois amnois kata ariqmon autwn kata thn sugkrisin autwn28kai cimaron ex aigwn ena peri amartias plhn ths olokautwsews ths dia pantos ai qusiai autwn kai ai spondai autwn29th hmera th ekth moscous oktw krious duo amnous eniausious deka tessaras amwmous30ai qusiai autwn kai ai spondai autwn tois moscois kai tois kriois kai tois amnois kata ariqmon autwn kata thn sugkrisin autwn31kai cimaron ex aigwn ena peri amartias plhn ths olokautwsews ths dia pantos ai qusiai autwn kai ai spondai autwn32th hmera th ebdomh moscous epta krious duo amnous eniausious tessaras kai deka amwmous33ai qusiai autwn kai ai spondai autwn tois moscois kai tois kriois kai tois amnois kata ariqmon autwn kata thn sugkrisin autwn34kai cimaron ex aigwn ena peri amartias plhn ths olokautwsews ths dia pantos ai qusiai autwn kai ai spondai autwn35kai th hmera th ogdoh exodion estai umin pan ergon latreuton ou poihsete en auth36kai prosaxete olokautwmata eis osmhn euwdias karpwmata kuriw moscon ena krion ena amnous eniausious epta amwmous37ai qusiai autwn kai ai spondai autwn tw moscw kai tw kriw kai tois amnois kata ariqmon autwn kata thn sugkrisin autwn38kai cimaron ex aigwn ena peri amartias plhn ths olokautwsews ths dia pantos ai qusiai autwn kai ai spondai autwn39tauta poihsete kuriw en tais eortais umwn plhn twn eucwn umwn kai ta ekousia umwn kai ta olokautwmata umwn kai tas qusias umwn kai tas spondas umwn kai ta swthria umwn

Chapter 30
1kai elalhsen mwushs tois uiois israhl kata panta osa eneteilato kurios tw mwush2kai elalhsen mwushs pros tous arcontas twn fulwn israhl legwn touto to rhma o sunetaxen kurios3anqrwpos anqrwpos os an euxhtai euchn kuriw h omosh orkon h orishtai orismw peri ths yuchs autou ou bebhlwsei to rhma autou panta osa ean exelqh ek tou stomatos autou poihsei4ean de gunh euxhtai euchn kuriw h orishtai orismon en tw oikw tou patros auths en th neothti auths5kai akoush o pathr auths tas eucas auths kai tous orismous auths ous wrisato kata ths yuchs auths kai parasiwphsh auths o pathr kai sthsontai pasai ai eucai auths kai pantes oi orismoi ous wrisato kata ths yuchs auths menousin auth6ean de ananeuwn ananeush o pathr auths h an hmera akoush pasas tas eucas auths kai tous orismous ous wrisato kata ths yuchs auths ou sthsontai kai kurios kaqariei authn oti aneneusen o pathr auths7ean de genomenh genhtai andri kai ai eucai auths ep¢ auth kata thn diastolhn twn ceilewn auths ous wrisato kata ths yuchs auths8kai akoush o anhr auths kai parasiwphsh auth h an hmera akoush kai outws sthsontai pasai ai eucai auths kai oi orismoi auths ous wrisato kata ths yuchs auths sthsontai9ean de ananeuwn ananeush o anhr auths h an hmera akoush pasai ai eucai auths kai oi orismoi auths ous wrisato kata ths yuchs auths ou menousin oti o anhr aneneusen ap¢ auths kai kurios kaqariei authn10kai euch chras kai ekbeblhmenhs osa an euxhtai kata ths yuchs auths menousin auth11ean de en tw oikw tou andros auths h euch auths h o orismos kata ths yuchs auths meq¢ orkou12kai akoush o anhr auths kai parasiwphsh auth kai mh ananeush auth kai sthsontai pasai ai eucai auths kai pantes oi orismoi auths ous wrisato kata ths yuchs auths sthsontai kat¢ auths13ean de perielwn perielh o anhr auths h an hmera akoush panta osa ean exelqh ek twn ceilewn auths kata tas eucas auths kai kata tous orismous tous kata ths yuchs auths ou menei auth o anhr auths perieilen kai kurios kaqarisei authn14pasa euch kai pas orkos desmou kakwsai yuchn o anhr auths sthsei auth kai o anhr auths perielei15ean de siwpwn parasiwphsh auth hmeran ex hmeras kai sthsei auth pasas tas eucas auths kai tous orismous tous ep¢ auths sthsei auth oti esiwphsen auth th hmera h hkousen16ean de perielwn perielh auths meta thn hmeran hn hkousen kai lhmyetai thn amartian autou17tauta ta dikaiwmata osa eneteilato kurios tw mwush ana meson andros kai gunaikos autou kai ana meson patros kai qugatros en neothti en oikw patros

Chapter 31
1kai elalhsen kurios pros mwushn legwn2ekdikei thn ekdikhsin uiwn israhl ek twn madianitwn kai escaton prosteqhsh pros ton laon sou3kai elalhsen mwushs pros ton laon legwn exoplisate ex umwn andras parataxasqai enanti kuriou epi madian apodounai ekdikhsin para tou kuriou th madian4cilious ek fulhs cilious ek fulhs ek paswn fulwn israhl aposteilate parataxasqai5kai exhriqmhsan ek twn ciliadwn israhl cilious ek fulhs dwdeka ciliades enwplismenoi eis parataxin6kai apesteilen autous mwushs cilious ek fulhs cilious ek fulhs sun dunamei autwn kai finees uion eleazar uiou aarwn tou ierews kai ta skeuh ta agia kai ai salpigges twn shmasiwn en tais cersin autwn7kai paretaxanto epi madian kaqa eneteilato kurios tw mwush kai apekteinan pan arsenikon8kai tous basileis madian apekteinan ama tois traumatiais autwn kai ton euin kai ton sour kai ton rokom kai ton our kai ton robok pente basileis madian kai ton balaam uion bewr apekteinan en romfaia sun tois traumatiais autwn9kai epronomeusan tas gunaikas madian kai thn aposkeuhn autwn kai ta kthnh autwn kai panta ta egkthta autwn kai thn dunamin autwn epronomeusan10kai pasas tas poleis autwn tas en tais oikiais autwn kai tas epauleis autwn eneprhsan en puri11kai elabon pasan thn pronomhn kai panta ta skula autwn apo anqrwpou ews kthnous12kai hgagon pros mwushn kai pros eleazar ton ierea kai pros pantas uious israhl thn aicmalwsian kai ta skula kai thn pronomhn eis thn parembolhn eis arabwq mwab h estin epi tou iordanou kata iericw13kai exhlqen mwushs kai eleazar o iereus kai pantes oi arcontes ths sunagwghs eis sunanthsin autois exw ths parembolhs14kai wrgisqh mwushs epi tois episkopois ths dunamews ciliarcois kai ekatontarcois tois ercomenois ek ths parataxews tou polemou15kai eipen autois mwushs ina ti ezwgrhsate pan qhlu16autai gar hsan tois uiois israhl kata to rhma balaam tou aposthsai kai uperidein to rhma kuriou eneken fogwr kai egeneto h plhgh en th sunagwgh kuriou17kai nun apokteinate pan arsenikon en pash th apartia kai pasan gunaika htis egnwken koithn arsenos apokteinate18pasan thn apartian twn gunaikwn htis ouk oiden koithn arsenos zwgrhsate autas19kai umeis parembalete exw ths parembolhs epta hmeras pas o anelwn kai o aptomenos tou tetrwmenou agnisqhsetai th hmera th trith kai th hmera th ebdomh umeis kai h aicmalwsia umwn20kai pan periblhma kai pan skeuos dermatinon kai pasan ergasian ex aigeias kai pan skeuos xulinon afagnieite21kai eipen eleazar o iereus pros tous andras ths dunamews tous ercomenous ek ths parataxews tou polemou touto to dikaiwma tou nomou o sunetaxen kurios tw mwush22plhn tou crusiou kai tou arguriou kai calkou kai sidhrou kai molibou kai kassiterou23pan pragma o dieleusetai en puri kai kaqarisqhsetai all¢ h tw udati tou agnismou agnisqhsetai kai panta osa ean mh diaporeuhtai dia puros dieleusetai di¢ udatos24kai pluneisqe ta imatia th hmera th ebdomh kai kaqarisqhsesqe kai meta tauta eiseleusesqe eis thn parembolhn25kai elalhsen kurios pros mwushn legwn26labe to kefalaion twn skulwn ths aicmalwsias apo anqrwpou ews kthnous su kai eleazar o iereus kai oi arcontes twn patriwn ths sunagwghs27kai dieleite ta skula ana meson twn polemistwn twn ekporeuomenwn eis thn parataxin kai ana meson pashs sunagwghs28kai afeleite telos kuriw para twn anqrwpwn twn polemistwn twn ekpeporeumenwn eis thn parataxin mian yuchn apo pentakosiwn apo twn anqrwpwn kai apo twn kthnwn kai apo twn bown kai apo twn probatwn kai apo twn aigwn29kai apo tou hmisous autwn lhmyesqe kai dwseis eleazar tw ierei tas aparcas kuriou30kai apo tou hmisous tou twn uiwn israhl lhmyh ena apo twn penthkonta apo twn anqrwpwn kai apo twn bown kai apo twn probatwn kai apo twn onwn kai apo pantwn twn kthnwn kai dwseis auta tois leuitais tois fulassousin tas fulakas en th skhnh kuriou31kai epoihsen mwushs kai eleazar o iereus kaqa sunetaxen kurios tw mwush32kai egenhqh to pleonasma ths pronomhs o epronomeusan oi andres oi polemistai apo twn probatwn exakosiai ciliades kai ebdomhkonta kai pente ciliades33kai boes duo kai ebdomhkonta ciliades34kai onoi mia kai exhkonta ciliades35kai yucai anqrwpwn apo twn gunaikwn ai ouk egnwsan koithn andros pasai yucai duo kai triakonta ciliades36kai egenhqh to hmiseuma h meris twn ekpeporeumenwn eis ton polemon ek tou ariqmou twn probatwn triakosiai kai triakonta ciliades kai eptakiscilia kai pentakosia37kai egeneto to telos kuriw apo twn probatwn exakosia ebdomhkonta pente38kai boes ex kai triakonta ciliades kai to telos kuriw duo kai ebdomhkonta39kai onoi triakonta ciliades kai pentakosioi kai to telos kuriw eis kai exhkonta40kai yucai anqrwpwn ekkaideka ciliades kai to telos autwn kuriw duo kai triakonta yucai41kai edwken mwushs to telos kuriw to afairema tou qeou eleazar tw ierei kaqa sunetaxen kurios tw mwush42apo tou hmiseumatos twn uiwn israhl ous dieilen mwushs apo twn andrwn twn polemistwn43kai egeneto to hmiseuma to ths sunagwghs apo twn probatwn triakosiai ciliades kai triakonta ciliades kai eptakiscilia kai pentakosia44kai boes ex kai triakonta ciliades45onoi triakonta ciliades kai pentakosioi46kai yucai anqrwpwn ex kai deka ciliades47kai elaben mwushs apo tou hmiseumatos twn uiwn israhl to en apo twn penthkonta apo twn anqrwpwn kai apo twn kthnwn kai edwken auta tois leuitais tois fulassousin tas fulakas ths skhnhs kuriou on tropon sunetaxen kurios tw mwush48kai proshlqon pros mwushn pantes oi kaqestamenoi eis tas ciliarcias ths dunamews ciliarcoi kai ekatontarcoi49kai eipan pros mwushn oi paides sou eilhfasin to kefalaion twn andrwn twn polemistwn twn par¢ hmwn kai ou diapefwnhken ap¢ autwn oude eis50kai prosenhnocamen to dwron kuriw anhr o euren skeuos crusoun clidwna kai yelion kai daktulion kai peridexion kai emplokion exilasasqai peri hmwn enanti kuriou51kai elaben mwushs kai eleazar o iereus to crusion par¢ autwn pan skeuos eirgasmenon52kai egeneto pan to crusion to afairema o afeilon kuriw ex kai deka ciliades kai eptakosioi kai penthkonta sikloi para twn ciliarcwn kai para twn ekatontarcwn53kai oi andres oi polemistai epronomeusan ekastos eautw54kai elaben mwushs kai eleazar o iereus to crusion para twn ciliarcwn kai para twn ekatontarcwn kai eishnegken auta eis thn skhnhn tou marturiou mnhmosunon twn uiwn israhl enanti kuriou

Chapter 32
1kai kthnh plhqos hn tois uiois roubhn kai tois uiois gad plhqos sfodra kai eidon thn cwran iazhr kai thn cwran galaad kai hn o topos topos kthnesin2kai proselqontes oi uioi roubhn kai oi uioi gad eipan pros mwushn kai pros eleazar ton ierea kai pros tous arcontas ths sunagwghs legontes3atarwq kai daibwn kai iazhr kai nambra kai esebwn kai elealh kai sebama kai nabau kai baian4thn ghn hn paredwken kurios enwpion twn uiwn israhl gh kthnotrofos estin kai tois paisin sou kthnh uparcei5kai elegon ei euromen carin enwpion sou doqhtw h gh auth tois oiketais sou en katascesei kai mh diabibashs hmas ton iordanhn6kai eipen mwushs tois uiois gad kai tois uiois roubhn oi adelfoi umwn poreuontai eis polemon kai umeis kaqhsesqe autou7kai ina ti diastrefete tas dianoias twn uiwn israhl mh diabhnai eis thn ghn hn kurios didwsin autois8ouc outws epoihsan oi pateres umwn ote apesteila autous ek kadhs barnh katanohsai thn ghn9kai anebhsan faragga botruos kai katenohsan thn ghn kai apesthsan thn kardian twn uiwn israhl opws mh eiselqwsin eis thn ghn hn edwken kurios autois10kai wrgisqh qumw kurios en th hmera ekeinh kai wmosen legwn11ei oyontai oi anqrwpoi outoi oi anabantes ex aiguptou apo eikosaetous kai epanw oi epistamenoi to kakon kai to agaqon thn ghn hn wmosa tw abraam kai isaak kai iakwb ou gar sunephkolouqhsan opisw mou12plhn caleb uios iefonnh o diakecwrismenos kai ihsous o tou nauh oti sunephkolouqhsen opisw kuriou13kai wrgisqh qumw kurios epi ton israhl kai katerrombeusen autous en th erhmw tessarakonta eth ews exanhlwqh pasa h genea oi poiountes ta ponhra enanti kuriou14idou anesthte anti twn paterwn umwn sustremma anqrwpwn amartwlwn prosqeinai eti epi ton qumon ths orghs kuriou epi israhl15oti apostrafhsesqe ap¢ autou prosqeinai eti katalipein auton en th erhmw kai anomhsete eis olhn thn sunagwghn tauthn16kai proshlqon autw kai elegon epauleis probatwn oikodomhswmen wde tois kthnesin hmwn kai poleis tais aposkeuais hmwn17kai hmeis enoplisamenoi profulakh proteroi twn uiwn israhl ews an agagwmen autous eis ton eautwn topon kai katoikhsei h aposkeuh hmwn en polesin teteicismenais dia tous katoikountas thn ghn18ou mh apostrafwmen eis tas oikias hmwn ews an katamerisqwsin oi uioi israhl ekastos eis thn klhronomian autou19kai ouketi klhronomhswmen en autois apo tou peran tou iordanou kai epekeina oti apecomen tous klhrous hmwn en tw peran tou iordanou en anatolais20kai eipen pros autous mwushs ean poihshte kata to rhma touto ean exoplishsqe enanti kuriou eis polemon21kai pareleusetai umwn pas opliths ton iordanhn enanti kuriou ews an ektribh o ecqros autou apo proswpou autou22kai katakurieuqh h gh enanti kuriou kai meta tauta apostrafhsesqe kai esesqe aqwoi enanti kuriou kai apo israhl kai estai h gh auth umin en katascesei enanti kuriou23ean de mh poihshte outws amarthsesqe enanti kuriou kai gnwsesqe thn amartian umwn otan umas katalabh ta kaka24kai oikodomhsete umin autois poleis th aposkeuh umwn kai epauleis tois kthnesin umwn kai to ekporeuomenon ek tou stomatos umwn poihsete25kai eipan oi uioi roubhn kai oi uioi gad pros mwushn legontes oi paides sou poihsousin kaqa o kurios hmwn entelletai26h aposkeuh hmwn kai ai gunaikes hmwn kai panta ta kthnh hmwn esontai en tais polesin galaad27oi de paides sou pareleusontai pantes enwplismenoi kai ektetagmenoi enanti kuriou eis ton polemon on tropon o kurios legei28kai sunesthsen autois mwushs eleazar ton ierea kai ihsoun uion nauh kai tous arcontas patriwn twn fulwn israhl29kai eipen pros autous mwushs ean diabwsin oi uioi roubhn kai oi uioi gad meq¢ umwn ton iordanhn pas enwplismenos eis polemon enanti kuriou kai katakurieushte ths ghs apenanti umwn kai dwsete autois thn ghn galaad en katascesei30ean de mh diabwsin enwplismenoi meq¢ umwn eis ton polemon enanti kuriou kai diabibasete thn aposkeuhn autwn kai tas gunaikas autwn kai ta kthnh autwn protera umwn eis ghn canaan kai sugkataklhronomhqhsontaivx en umin en th gh canaan31kai apekriqhsan oi uioi roubhn kai oi uioi gad legontes osa o kurios legei tois qerapousin autou outws poihsomen32hmeis diabhsomeqa enwplismenoi enanti kuriou eis ghn canaan kai dwsete thn katascesin hmin en tw peran tou iordanou33kai edwken autois mwushs tois uiois gad kai tois uiois roubhn kai tw hmisei fulhs manassh uiwn iwshf thn basileian shwn basilews amorraiwn kai thn basileian wg basilews ths basan thn ghn kai tas poleis sun tois oriois auths poleis ths ghs kuklw34kai wkodomhsan oi uioi gad thn daibwn kai thn atarwq kai thn arohr35kai thn swfar kai thn iazhr kai uywsan autas36kai thn nambran kai thn baiqaran poleis ocuras kai epauleis probatwn37kai oi uioi roubhn wkodomhsan thn esebwn kai elealh kai kariaqaim38kai thn beelmewn perikekuklwmenas kai thn sebama kai epwnomasan kata ta onomata autwn ta onomata twn polewn as wkodomhsan39kai eporeuqh uios macir uiou manassh eis galaad kai elaben authn kai apwlesen ton amorraion ton katoikounta en auth40kai edwken mwushs thn galaad tw macir uiw manassh kai katwkhsen ekei41kai iai+r o tou manassh eporeuqh kai elaben tas epauleis autwn kai epwnomasen autas epauleis iai+r42kai nabau eporeuqh kai elaben thn kanaaq kai tas kwmas auths kai epwnomasen autas nabwq ek tou onomatos autou

Chapter 33
1kai outoi staqmoi twn uiwn israhl ws exhlqon ek ghs aiguptou sun dunamei autwn en ceiri mwush kai aarwn2kai egrayen mwushs tas aparseis autwn kai tous staqmous autwn dia rhmatos kuriou kai outoi staqmoi ths poreias autwn3aphran ek ramessh tw mhni tw prwtw th pentekaidekath hmera tou mhnos tou prwtou th epaurion tou pasca exhlqon oi uioi israhl en ceiri uyhlh enantion pantwn twn aiguptiwn4kai oi aiguptioi eqapton ex autwn tous teqnhkotas pantas ous epataxen kurios pan prwtotokon en gh aiguptw kai en tois qeois autwn epoihsen thn ekdikhsin kurios5kai aparantes oi uioi israhl ek ramessh parenebalon eis sokcwq6kai aphran ek sokcwq kai parenebalon eis bouqan o estin meros ti ths erhmou7kai aphran ek bouqan kai parenebalon epi stoma ei+rwq o estin apenanti beelsepfwn kai parenebalon apenanti magdwlou8kai aphran apenanti ei+rwq kai diebhsan meson ths qalasshs eis thn erhmon kai eporeuqhsan odon triwn hmerwn dia ths erhmou autoi kai parenebalon en pikriais9kai aphran ek pikriwn kai hlqon eis ailim kai en ailim dwdeka phgai udatwn kai ebdomhkonta stelech foinikwn kai parenebalon ekei para to udwr10kai aphran ex ailim kai parenebalon epi qalassan eruqran11kai aphran apo qalasshs eruqras kai parenebalon eis thn erhmon sin12kai aphran ek ths erhmou sin kai parenebalon eis rafaka13kai aphran ek rafaka kai parenebalon en ailous14kai aphran ex ailous kai parenebalon en rafidin kai ouk hn udwr tw law piein ekei15kai aphran ek rafidin kai parenebalon en th erhmw sina16kai aphran ek ths erhmou sina kai parenebalon en mnhmasin ths epiqumias17kai aphran ek mnhmatwn epiqumias kai parenebalon en ashrwq18kai aphran ex ashrwq kai parenebalon en raqama19kai aphran ek raqama kai parenebalon en remmwn fares20kai aphran ek remmwn fares kai parenebalon en lemwna21kai aphran ek lemwna kai parenebalon eis dessa22kai aphran ek dessa kai parenebalon eis makellaq23kai aphran ek makellaq kai parenebalon eis safar24kai aphran ek safar kai parenebalon eis caradaq25kai aphran ek caradaq kai parenebalon eis makhlwq26kai aphran ek makhlwq kai parenebalon eis kataaq27kai aphran ek kataaq kai parenebalon eis taraq28kai aphran ek taraq kai parenebalon eis matekka29kai aphran ek matekka kai parenebalon eis selmwna30kai aphran ek selmwna kai parenebalon eis massourouq31kai aphran ek massourouq kai parenebalon eis banaia32kai aphran ek banaia kai parenebalon eis to oros gadgad33kai aphran ek tou orous gadgad kai parenebalon eis etebaqa34kai aphran ex etebaqa kai parenebalon eis ebrwna35kai aphran ex ebrwna kai parenebalon eis gesiwngaber36kai aphran ek gesiwngaber kai parenebalon en th erhmw sin kai aphran ek ths erhmou sin kai parenebalon eis thn erhmon faran auth estin kadhs37kai aphran ek kadhs kai parenebalon eis wr to oros plhsion ghs edwm38kai anebh aarwn o iereus dia prostagmatos kuriou kai apeqanen ekei en tw tessarakostw etei ths exodou twn uiwn israhl ek ghs aiguptou tw mhni tw pemptw mia tou mhnos39kai aarwn hn triwn kai eikosi kai ekaton etwn ote apeqnhsken en wr tw orei40kai akousas o cananis basileus arad kai outos katwkei en gh canaan ote eiseporeuonto oi uioi israhl41kai aphran ex wr tou orous kai parenebalon eis selmwna42kai aphran ek selmwna kai parenebalon eis finw43kai aphran ek finw kai parenebalon eis wbwq44kai aphran ex wbwq kai parenebalon en gai en tw peran epi twn oriwn mwab45kai aphran ek gai kai parenebalon eis daibwn gad46kai aphran ek daibwn gad kai parenebalon en gelmwn deblaqaim47kai aphran ek gelmwn deblaqaim kai parenebalon epi ta orh ta abarim apenanti nabau48kai aphran apo orewn abarim kai parenebalon epi dusmwn mwab epi tou iordanou kata iericw49kai parenebalon para ton iordanhn ana meson aisimwq ews belsattim kata dusmas mwab50kai elalhsen kurios pros mwushn epi dusmwn mwab para ton iordanhn kata iericw legwn51lalhson tois uiois israhl kai ereis pros autous umeis diabainete ton iordanhn eis ghn canaan52kai apoleite pantas tous katoikountas en th gh pro proswpou umwn kai exareite tas skopias autwn kai panta ta eidwla ta cwneuta autwn apoleite auta kai pasas tas sthlas autwn exareite53kai apoleite pantas tous katoikountas thn ghn kai katoikhsete en auth umin gar dedwka thn ghn autwn en klhrw54kai kataklhronomhsete thn ghn autwn en klhrw kata fulas umwn tois pleiosin plhquneite thn katascesin autwn kai tois elattosin elattwsete thn katascesin autwn eis o ean exelqh to onoma autou ekei autou estai kata fulas patriwn umwn klhronomhsete55ean de mh apoleshte tous katoikountas epi ths ghs apo proswpou umwn kai estai ous ean kataliphte ex autwn skolopes en tois ofqalmois umwn kai bolides en tais pleurais umwn kai ecqreusousin epi ths ghs ef¢ hn umeis katoikhsete56kai estai kaqoti diegnwkein poihsai autous poihsw umin

Chapter 34
1kai elalhsen kurios pros mwushn legwn2enteilai tois uiois israhl kai ereis pros autous umeis eisporeuesqe eis thn ghn canaan auth estai umin eis klhronomian gh canaan sun tois oriois auths3kai estai umin to klitos to pros liba apo erhmou sin ews ecomenon edwm kai estai umin ta oria pros liba apo merous ths qalasshs ths alukhs apo anatolwn4kai kuklwsei umas ta oria apo libos pros anabasin akrabin kai pareleusetai senna kai estai h diexodos autou pros liba kadhs tou barnh kai exeleusetai eis epaulin arad kai pareleusetai asemwna5kai kuklwsei ta oria apo asemwna ceimarroun aiguptou kai estai h diexodos h qalassa6kai ta oria ths qalasshs estai umin h qalassa h megalh oriei touto estai umin ta oria ths qalasshs7kai touto estai ta oria umin pros borran apo ths qalasshs ths megalhs katametrhsete umin autois para to oros to oros8kai apo tou orous to oros katametrhsete autois eisporeuomenwn eis emaq kai estai h diexodos autou ta oria sarada9kai exeleusetai ta oria defrwna kai estai h diexodos autou asernain touto estai umin oria apo borra10kai katametrhsete umin autois ta oria anatolwn apo asernain sepfama11kai katabhsetai ta oria apo sepfam arbhla apo anatolwn epi phgas kai katabhsetai ta oria bhla epi nwtou qalasshs cenara apo anatolwn12kai katabhsetai ta oria epi ton iordanhn kai estai h diexodos qalassa h alukh auth estai umin h gh kai ta oria auths kuklw13kai eneteilato mwushs tois uiois israhl legwn auth h gh hn kataklhronomhsete authn meta klhrou on tropon sunetaxen kurios tw mwush dounai authn tais ennea fulais kai tw hmisei fulhs manassh14oti elaben fulh uiwn roubhn kai fulh uiwn gad kat¢ oikous patriwn autwn kai to hmisu fulhs manassh apelabon tous klhrous autwn15duo fulai kai hmisu fulhs elabon tous klhrous autwn peran tou iordanou kata iericw apo notou kat¢ anatolas16kai elalhsen kurios pros mwushn legwn17tauta ta onomata twn andrwn oi klhronomhsousin umin thn ghn eleazar o iereus kai ihsous o tou nauh18kai arconta ena ek fulhs lhmyesqe kataklhronomhsai umin thn ghn19kai tauta ta onomata twn andrwn ths fulhs iouda caleb uios iefonnh20ths fulhs sumewn salamihl uios emioud21ths fulhs beniamin eldad uios caslwn22ths fulhs dan arcwn bakcir uios egli23twn uiwn iwshf fulhs uiwn manassh arcwn anihl uios oufi24ths fulhs uiwn efraim arcwn kamouhl uios sabaqa25ths fulhs zaboulwn arcwn elisafan uios farnac26ths fulhs uiwn issacar arcwn faltihl uios oza27ths fulhs uiwn ashr arcwn aciwr uios selemi28ths fulhs nefqali arcwn fadahl uios benamioud29outoi ois eneteilato kurios katamerisai tois uiois israhl en gh canaan

Chapter 35
1kai elalhsen kurios pros mwushn epi dusmwn mwab para ton iordanhn kata iericw legwn2suntaxon tois uiois israhl kai dwsousin tois leuitais apo twn klhrwn katascesews autwn poleis katoikein kai ta proasteia twn polewn kuklw autwn dwsousin tois leuitais3kai esontai autois ai poleis katoikein kai ta aforismata autwn estai tois kthnesin autwn kai pasi tois tetraposin autwn4kai ta sugkurounta twn polewn as dwsete tois leuitais apo teicous ths polews kai exw discilious phceis kuklw5kai metrhseis exw ths polews to klitos to pros anatolas discilious phceis kai to klitos to pros liba discilious phceis kai to klitos to pros qalassan discilious phceis kai to klitos to pros borran discilious phceis kai h polis meson toutou estai umin kai ta omora twn polewn6kai tas poleis dwsete tois leuitais tas ex poleis twn fugadeuthriwn as dwsete feugein ekei tw foneusanti kai pros tautais tessarakonta kai duo poleis7pasas tas poleis dwsete tois leuitais tessarakonta kai oktw poleis tautas kai ta proasteia autwn8kai tas poleis as dwsete apo ths katascesews uiwn israhl apo twn ta polla polla kai apo twn elattonwn elattw ekastos kata thn klhronomian autou hn klhronomhsousin dwsousin apo twn polewn tois leuitais9kai elalhsen kurios pros mwushn legwn10lalhson tois uiois israhl kai ereis pros autous umeis diabainete ton iordanhn eis ghn canaan11kai diasteleite umin autois poleis fugadeuthria estai umin fugein ekei ton foneuthn pas o pataxas yuchn akousiws12kai esontai ai poleis umin fugadeuthria apo agcisteuontos to aima kai ou mh apoqanh o foneuwn ews an sth enanti ths sunagwghs eis krisin13kai ai poleis as dwsete tas ex poleis fugadeuthria esontai umin14tas treis poleis dwsete en tw peran tou iordanou kai tas treis poleis dwsete en gh canaan15fugadion estai tois uiois israhl kai tw proshlutw kai tw paroikw tw en umin esontai ai poleis autai eis fugadeuthrion fugein ekei panti pataxanti yuchn akousiws16ean de en skeuei sidhrou pataxh auton kai teleuthsh foneuths estin qanatw qanatousqw o foneuths17ean de en liqw ek ceiros en w apoqaneitai en autw pataxh auton kai apoqanh foneuths estin qanatw qanatousqw o foneuths18ean de en skeuei xulinw ek ceiros ex ou apoqaneitai en autw pataxh auton kai apoqanh foneuths estin qanatw qanatousqw o foneuths19o agcisteuwn to aima outos apoktenei ton foneusanta otan sunanthsh autw outos apoktenei auton20ean de di¢ ecqran wsh auton kai epirriyh ep¢ auton pan skeuos ex enedrou kai apoqanh21h dia mhnin epataxen auton th ceiri kai apoqanh qanatw qanatousqw o pataxas foneuths estin qanatw qanatousqw o foneuwn o agcisteuwn to aima apoktenei ton foneusanta en tw sunanthsai autw22ean de exapina ou di¢ ecqran wsh auton h epirriyh ep¢ auton pan skeuos ouk ex enedrou23h panti liqw en w apoqaneitai en autw ouk eidws kai epipesh ep¢ auton kai apoqanh autos de ouk ecqros autou hn oude zhtwn kakopoihsai auton24kai krinei h sunagwgh ana meson tou pataxantos kai ana meson tou agcisteuontos to aima kata ta krimata tauta25kai exeleitai h sunagwgh ton foneusanta apo tou agcisteuontos to aima kai apokatasthsousin auton h sunagwgh eis thn polin tou fugadeuthriou autou ou katefugen kai katoikhsei ekei ews an apoqanh o iereus o megas on ecrisan auton tw elaiw tw agiw26ean de exodw exelqh o foneusas ta oria ths polews eis hn katefugen ekei27kai eurh auton o agcisteuwn to aima exw twn oriwn ths polews katafughs autou kai foneush o agcisteuwn to aima ton foneusanta ouk enocos estin28en gar th polei ths katafughs katoikeitw ews an apoqanh o iereus o megas kai meta to apoqanein ton ierea ton megan epanastrafhsetai o foneusas eis thn ghn ths katascesews autou29kai estai tauta umin eis dikaiwma krimatos eis tas geneas umwn en pasais tais katoikiais umwn30pas pataxas yuchn dia marturwn foneuseis ton foneusanta kai martus eis ou marturhsei epi yuchn apoqanein31kai ou lhmyesqe lutra peri yuchs para tou foneusantos tou enocou ontos anaireqhnai qanatw gar qanatwqhsetai32ou lhmyesqe lutra tou fugein eis polin twn fugadeuthriwn tou palin katoikein epi ths ghs ews an apoqanh o iereus o megas33kai ou mh fonoktonhshte thn ghn eis hn umeis katoikeite to gar aima touto fonoktonei thn ghn kai ouk exilasqhsetai h gh apo tou aimatos tou ekcuqentos ep¢ auths all¢ epi tou aimatos tou ekceontos34kai ou mianeite thn ghn ef¢ hs katoikeite ep¢ auths ef¢ hs egw kataskhnwsw en umin egw gar eimi kurios kataskhnwn en mesw twn uiwn israhl

Chapter 36
1kai proshlqon oi arcontes fulhs uiwn galaad uiou macir uiou manassh ek ths fulhs uiwn iwshf kai elalhsan enanti mwush kai enanti eleazar tou ierews kai enanti twn arcontwn oikwn patriwn uiwn israhl2kai eipan tw kuriw hmwn eneteilato kurios apodounai thn ghn ths klhronomias en klhrw tois uiois israhl kai tw kuriw sunetaxen kurios dounai thn klhronomian salpaad tou adelfou hmwn tais qugatrasin autou3kai esontai eni twn fulwn uiwn israhl gunaikes kai afaireqhsetai o klhros autwn ek ths katascesews twn paterwn hmwn kai prosteqhsetai eis klhronomian ths fulhs ois an genwntai gunaikes kai ek tou klhrou ths klhronomias hmwn afaireqhsetai4ean de genhtai h afesis twn uiwn israhl kai prosteqhsetai h klhronomia autwn epi thn klhronomian ths fulhs ois an genwntai gunaikes kai apo ths klhronomias fulhs patrias hmwn afaireqhsetai h klhronomia autwn5kai eneteilato mwushs tois uiois israhl dia prostagmatos kuriou legwn outws fulh uiwn iwshf legousin6touto to rhma o sunetaxen kurios tais qugatrasin salpaad legwn ou areskei enantion autwn estwsan gunaikes plhn ek tou dhmou tou patros autwn estwsan gunaikes7kai ouci peristrafhsetai klhronomia tois uiois israhl apo fulhs epi fulhn oti ekastos en th klhronomia ths fulhs ths patrias autou proskollhqhsontai oi uioi israhl8kai pasa qugathr agcisteuousa klhronomian ek twn fulwn uiwn israhl eni twn ek tou dhmou tou patros auths esontai gunaikes ina agcisteuswsin oi uioi israhl ekastos thn klhronomian thn patrikhn autou9kai ou peristrafhsetai klhros ek fulhs epi fulhn eteran alla ekastos en th klhronomia autou proskollhqhsontai oi uioi israhl10on tropon sunetaxen kurios mwush outws epoihsan qugateres salpaad11kai egenonto qersa kai egla kai melca kai noua kai maala qugateres salpaad tois aneyiois autwn12ek tou dhmou tou manassh uiwn iwshf egenhqhsan gunaikes kai egeneto h klhronomia autwn epi thn fulhn dhmou tou patros autwn13autai ai entolai kai ta dikaiwmata kai ta krimata a eneteilato kurios en ceiri mwush epi dusmwn mwab epi tou iordanou kata iericw .
    Unbound Home | Simple Search | Advanced Search | Other Resources | Feedback

Space for this web page provided courtesy of Spindleworks